BLHTML.se

BLHTML.se / Utveckling v0.76-b Gamma /

 
  Äldre uppdateringar 9179 35
  v0.74 831 0
v0.74-a 100417
För att kunna skriva BLHTML kod på ett amerikanskt tangentbord,
skrivs nu variabler representerade i BLHTML med ett dollar tecken följt av variabelnamnet.
Inte med SOL tecknet följt av variabelnamnet.

Gammal/ny variabel deklaration:
// Variabler sattes förut med soltecken ¤:
#¤var=8# // ¤var=8

// Variabler deklareras nu med dollartecken $:
#$var=8#

Exempel, deklarera variabler:
#$n=1# // $n = 1
#$var=8# // $var = 8
#$num$n=$var# // $num1 = 8

// Deklarera array:
#$arr[$num$n](array cell)# // $arr[num8] = "array cell"
Det enklaste sättet att uppdatera din webbplats är att ta en SQL-dump och ersätta alla ¤ med $
Kör SQL-dumpen för att uppdatera koden för hela webb platsen!
Uppdatera en BLHTML-dump, ersätt först även: |$|, |$1| till |%|, |%1|
OBS! Spara alltid dumpen innan du gör dina ändringar!
  v0.73 845 0
v0.73-a 100117 PHP buggfix: variabel ¤goto är nu '¤goto'
100124 Buggfix: Om INTE cookie blhtml_password visar nu inte php felmedelande.
100208 Funktionsuppdatering, nytt attribut: #A tabindex=1# sätter html tabindex.
100218 PHP buggfix: PHP v5.3.1 behöver ersätta alla " med /" vid spara/förhandsgranska post.
Om PHP v5.3 ersätts alla " till /"
Om PHP v5.2 ersätts inte " till /"
Ny SYSTEM variabel:
#SYSTEM[php]#
Utresultat:
5.6

v0.73-b 100119 Funktionsuppdatering: #STR#
#STR value=¤msg blhtml=on#
Om ¤msg innehåller funktionen: #HALT# Avslutas endast exekveringen av ¤msg i funktionen #STR#.

v0.73-c 100220 Editera datablad sparar nu databladet på rätt datakonto även om sessionen tagit slut (timeout) eller webbläsaren byter datakonto med en annan flik.

v0.73-d 100226 Uppdatering: EDii.php
Om #SET_CATCH_PAGE# Så sätts inte samma <input type=hidden> i <!-- EDii -->

v0.73-e 100404 <html> och css uppdatering i ldb.php

v0.73-f 100409 Standardisera systemvariabler:
LDB -> blhtml_LDB

v0.73-g 100410 När php sessionsvariabeln på servern tagit slut
har inte sidan kommit ihåg vad du gjort och tagot dig till start sidan: ID=1&page=A
#SET_CATCH_PAGE# sätter nu blhtml_su=admindatakontonamn för att komma ihåg vilket datakonto
du senast var su:ad (Switch/byta konto/användare) till.
Även alla systemlänkar har nu: blhtml_su=admindatakontonamn

Alla BLHTML administratörs sidor har fått adderat variabeln: &blhtml_syspage=1 i URL:en för att inte visa sida ID=1&page=A
när php sessionsvariablen har löpt ut. Så att du kommer tillbaka till samma administratörs sida igen.

Logon script, ID=2&page=L:
// Om Administratörs sida visa inte ID&page sida
// Om INTE: visa ID&page sida

#IF(¤blhtml_syspage) else(
        #IF(¤ID)         else(#¤ID=1#)#
        #IF(¤page)      else(#¤page=A#)#
)#

v0.73-h 100412 Buggfix: #IF#
Nu är båda IF-sattserna SANNA:
#¤FALSE=0#
#¤TRUE=1#

#IF(¤TRUE && ¤FALSE || ¤TRUE) then(THEN körs) else(ELSE körs INTE)#
#IF(¤TRUE || ¤FALSE && ¤TRUE) then(THEN körs) else(ELSE körs INTE)#

v0.73-i 100413 Funktionsuppdatering: #INDEX# Om förhandsgranskning av ny forumspost visas inte INDEX.
  v0.72 760 0
v0.72-a 080808 BLHTML är beta stabil.

v0.72-b 080820 Rättighet: BASIC är adderad till funktion #ECHO#.

v0.72-c 080908 #REPLY# Har fått en förstorad brev icon "letter.png" för att firefox stretchar ut så att bilden blir helt suddig.
080922 Funktionsuppdatering: #READ# BLHTML exekverar value före variablerna exekveras.
Exempel:
#$r3=634#
#$post=3#

#READ id=52 field=name value(#$r$post#) blhtml=on# // Läser in fältet name från tabell 52 där nyckeln är 634
#$name# // Skriver ut fältet name
080923 användare kan su:a (Switch/byta konto/användare)
Exempel:
index.php?ID=200&page=D&blhtml_su=OtherAccount&blhtml_passwd=mypassword
Funktionsuppdatering: Om "Visa inbyggd inloggning" är avmarkerad i "Kontrollpanelen" kan du nu toggla med: blhtml=menu
för att visa/dölj administrtations länkar i between fönstret.

v0.72-d 080927 Inkludera attribut title till: #DATA title#
Exempel:
#DATA[grp] post=new title(this field is grp)#

081003 Länkar på administrations datakonton: "Min Sida", aktuellt datakonto och redigera sida har inkluderat miljövariabeln; $blhtml_su. Detta för att länkarna på sidan skall fungera även om sessionen med webbservern har gått ut.
Administratören kan nå ett datablad från ett annat datakonto med endast att "Aktivera sida" är ikryssad i "redigera sida".
081003 och att "Visa sida för medlemmar" är ikryssad (för att admin inte skall se alla sidor alltid)

v0.72-e 081011 Funktionsuppdatering: Kan manuellt sätta fält: "date" med valfri formatsträng: #SENDMAIL date=U#
Funktionsuppdatering: #DATA[id] id=2 where(user='$buddy') return=who#
Läser fält id och returnerar resultatet till variabel $who
081019 Funktionsuppdatering: #BASKET echo=on# Skriver nu även ut "information för felsökning".
081106 Visar html kod för användarens bilder i listan: "Mina bilder".

v0.72-f 081109 W3C standardisera: #DATA[val] post=new type=dropdown value(5% 10% 15% 20%)#
081120 Funktionsuppdatering: #FIELD type=min/max#
081121 Funktionsuppdatering: #A type=edit# Länk till att redigera datablad A.
081127 "Konto Admin":
Buggfix: Konto aktivt till visar nu NULL om NULL
Alla <font size=1> ersatts med class=list

v0.72-g 090121 Buggfix: Konto Admin -> Konto aktivt till, skriver ut rätt tids format.
090323 Buggfix: #SENDMAIL addslashes(msg)#

v0.72-h 090405 Funktionsuppdatering:
Hantera flera checkboxar med ett fält i en datalista:
#DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=0#
// Sätter checkbox med aktuellt bit värde från variabel $cb_$id
// $id är tabellens nyckelfält och är värdet för aktuell post

v0.72-i 100114 Buggfix: Om INTE cookie blhtml_password visar nu inte php felmedelande.
100115 Funktionsuppdatering: #PIC smily=cry border=1 width=40# width fungerar nu med smily:s
  v0.71 1011 0
v0.71-a 080604 Nytt alternativ i "Kontrollpanelen": Ban IP
Script för att räkna antal felaktiga inloggningsförsök.
Detta script kommer inte att inkluderas i SQL Dumpen för en ny BLHTML webbplats. Scriptet får hämtas och installeras från biblioteket, om så önskas.
080605 Buggfix markup.php: Hanterar nu ">=" och "<=" korrekt.
Om felaktigheter i koden avslutas nu "Skapa kodmarkeringar" korrekt.
Ny typ i "Administrera Datakonto":
#¤ver(v1.00)#
// --------------------------------------------- [Create table] ---
#FIELDMIN action=drop#
#FIELDMIN name(rubric) type=str len=64#
#FIELDMIN name(msg) type=book# // Typ book är MySQL mediumtext
mediumtext kan spara upp till 1.6Mbyte.
Anledningen till att inkludera book är att Biblioteks scriptet för webbshopen är större än 65 535 tecken (101 202 tecken).
080613 *

v0.71-b 080614 Möjliggör med hjälp av #DATA# att kunna visa datalistor i ett forum.
080615 Buggfix: hanterar ¤var] i deklarera sträng:
#¤id=8#
#str( --------[¤id]---)#
Buggfix basket: sparar nu INTE post om #¤=""#

v0.71-c * Ny funktion: #FIELD type=rnd# Tar ut ett slumpat värde från en tabell.
Ursprunglig BLHTML kod:
#DATA[D[+]] id=51 post=set type=fieldlist#
#ARRAY value=¤D type=shuffle return=D#
Visa slumpat fält: #¤D[0]#
Ny alternativ kodning:
#FIELD id=51 type=rnd return=D#
Visa slumpat fält: #¤D#

Testar att med hjälp av #ECHO id=51 page=G always=true#
kunna anropa #READ# från ett forum.
Att stänga av all läsning till tabeller från ett forum gör dig lite väl handikappad.
080702 *
080708 Kontrollpanelen -> Visa inbyggd inloggning: Inaktiverar inbyggd inloggning i "between" ramen.
"edit" Förhandsgranska Inlägg kommer ihåg egenskapade fält i forumet utan att tappa informationen.
Ändra su till blhtml_su för att Switch User (Byta datakonto) BLHTML styrvariabler

v0.71-d 080717 Tog bort det inbyggda anropet till basket. Om formuläret/databladet innehöll variabeln ¤blhtml_table uppdaterades tabell ¤blhtml_table efter vad attrib gav rättigheter till.
Nu kan basket endast anropas med #BASKET# det innebär att du kan kontrollera värdena och godkänna dem innan de skrivs in i tabellen.

v0.71-e 080718 #BASKET# raderar #¤blhtml_erase# variabeln Så nu är alla:
#¤tabort=NULL# överflödiga och kan tas bort.
080720 * Förenkla ¤blhtml_table:
Om #BASKET# anropas utan att ¤blhtml_table är satt sätts ¤blhtml_table till det datakontot där BASKET anropas från.
Konto Admin -> Skapa nytt datakonto: Om datakonto skapas på admin eller vanguards-konton sätts hjälpavsnitt nu till av.

v0.71-f 080808 php varning för förhandsgranska extra forum variabler åtgärdad.
  v0.70 818 0
v0.70-a 080316 Kod städad

v0.70-b 080317 Buggfix #EDii wrap=on/off#
Buggfix: #PIC no# hanterar nu alt och title korrekt.
080324 Buggfix: reply och quip i förhandsgranska forum kör stripslashes på ¤rubric

v0.70-c 080318 Tredje försöket, att ta bort tables från koden.
Varför jag inte lyckats innan var att div har sitt eget liv och för att tygla besten måste vi säga till webbläsarna att använda
"HTML 4.01 Transitional" med: "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd".
Med detta började css att fungera som de var tänkt.
Jag lyckades ta bort alla tables utom huvud table pg.a divars oförmåga att anpassa sig till närliggande divar.

Här är ett exempel på varför div inte kan ersätta tables: www.projectseven.com/tutorials/css/pvii_columns/index.htm
Eftersom jag inte vill använda javascript för att rita ut bakgrunden för webbsidan och/eller menyn,
fortsätter BLHTML att använda <table>.
BLHTML scriptet för detta forum är anpassat med tables fördelar gentemot divar och kommer därför att fortsätta vara byggt med tables. Forumet däremot kommer att göras om till ett div forum..

v0.70-d 080401 Som sagt var jag inte säker på att jag skulle lyckas men nu 2 veckor senare verkar allt börja fungera som innan igen.

v0.70-e 080404 BLHTML.se är nu även W3C CSS godkänd.
Valid CSS!
Gör css filnamnet åtkomligt med #SYSTEM[file_name]# = För att kunna testa css-filen.

v0.70-f 080405 Uppdatera function.php -> Function GoSida:
Tagit bort no_marginal då <div> ignorerar htmls fysiska lagar.
Inaktiverar Firefox.css, MsIE.css och Opera.css då huvud css fungerar nu på samtliga webbläsare
(dessa filer kommer att ligga kvar tills vidare).
080406 Buggfix: Kan nu åter sätta left.center,right position med en högersida.

080407 Buggfix:
#¤a[0]=8# // Kan deklarera element [0]
#IF(¤a[0]) then(OK) else(ERROR)# // Tittar nu på element [0]

Återinför #STR type=shuffle#:
#STR type(shuffle) value(1 2 3) return(ok[+])# // Slumpar talen 1, 2 och 3 till ¤ok[0] ¤ok[1] och ¤ok[2]

ARRAY klarar bara av redan deklarerade arrayer:
#¤a[+](1 2 3)# // Sätter ¤a[0]="1", ¤a[1]="2" och ¤a[2]="3"
#ARRAY type=shuffle value=¤a# // Slumpar ordningen på arrayen ¤a[+]

v0.70-g 080413 Återinförde table som kapslar in webbsidan, då div även här har negativa effekter:
 • Meny toppen visas ett kort ögonblick innan resten av sidan fortsätter att laddas in med div
 • "Sida som skall visas höger om sidan" Laddas in under webbsidan. När sidan är färdigladdad flyttas div-sidan upp och lägger sig där den skall ligga (sidan hoppar då till i Opera).
 • Tredje sidan skrivet med table kan alltid vara aktiv vid left, center och right align.
Table har fördelen att den läser in hela table:n innan den ritar ut innehållet i webbläsaren.
Webbsidan känns då snabbare! Vem kan säga nej till det?
<table class=page_body cellpadding=0 cellspacing=0>

CSS till mellan Menyn fungerar nu till alla webbläsare.
080414 Döpte om #SYSTEM[file_name]# till #SYSTEM[css]#

v0.70-h 080415 Kod städad
function.php namnstandardisering:
top // Skriver top-sidan och between
main // Skriver databladet(ichi) och menyn(ni)
botten // Skriver botten
Mer information: Webbsidans uppbyggnad

v0.70-i 080418 Ändra layout top -> ue och bottom -> soko för att användare skall kunna använda top och bottom till eget css.
080420 Tillfällig lösning på #ECHO size#
080421 Spara datablad med forum visar nu användarens toppensida med bakgrund.
080423 Buggfix: Visar inte längre raderat konto i Konto Admin -> Radera konto.

v0.70-j 080424 Buggfix #ECHO# kan nu skriva ut en sida, med en top och en botten sida:
// Ursprungskod för delat forum #I# Preview
#ECHO page=G always=true limit=1# // Top-sida
#ECHO page=C always=true limit=1# // Inkapslat datablad
#ECHO page=H always=true limit=1# // Botten-sida

// Ny lösning
#ECHO page=C top=G bottom=H always=true limit=1# // Skriver ut datablad C med toppensida: G och bottensida: H

080425 SQL Dump no #70 är nu HTML 4.01 Transitional godkänd:
# BLHTML.se generated SQL Dump #70 080425

v0.70-k 080429 Flytta attribut: type=info
Från: #PAGE_ADMIN id=¤id type=info# till: #MEMBER_ADMIN id=¤id type=info#

v0.70-l 080507 EDii använder nu CSS sprite för ikoner

v0.70-m 080509 Buggfix:
#IF(!) then(Visar nu then)#
080510 CSS form, body width bugg: kan nu åter: left, center och right
#DIAGRAM# Använder nu style för att visa statistik staplarna.
080513 *
080526 *

v0.70-n 080601 CSS fix för Firefix 3.0rc1
  v0.69 827 0
v0.69-a 071206 javascript/ed.js v2.0 smartare knapphantering som sätts i javascriptsfunktionen:
insert(object, 'Infoga före markerad text', 'infoga efter markerad text');
Infoga kodknapparna hanteras nu även i firefox webbläsare.
IE har fortfarande en bugg då den inte avmarkerar och ställer markören efter den infogade texten.

Lagt till Snabbknappar även för de vanligaste förekommande BLHTML funktioner för datakonton med BASIC rättigheter.

Tagit bort EDii koden i EDii.php och lagt den i Kontrollpanelen -> "Editor att skapa sidor" Detta har skapat en tillfällig bugg då koden anropar sig själv och skapar en evighetsloop.
Detta har tillfälligts löst genom att sätta en statisk <textarea> Detta skall åtgärdas så att den åter styrs från #EDii#

v0.69-b 071217
Buggfix: #¤var/str# kan inte vara ett variabelnamn
Funktionsuppdatering #EDii# nytt attribut tabindex, sätter tabordningen.
javascript/ed.js är omskrivet.
Hanterar nu delvis Firefox. Kvar är att om scriptet är för stort resetas positionen vid onClick.
#EDii# är nu borttagen från EDii.php och ligger som ett fristående datablad.
Detta innebär att webbadmin kan skriva om, lägga till nya knappar eller byta ut hela EDii.
EDii kan även ganska lätt brytas ut som en fungerande fristående modul.

Datablad kan innehålla multipla #EDii# (EDii fungerar i forum av samma anledning)!

Första EDii EDii under utvekling
BLHTML.se BLHTML.se
Nya EDii

BLHTML.se
Flera EDii på samma datablad

BLHTML.se
Nya knappar

BLHTML.se

Scriptet EDii för forum måste uppdateras för att fungera med nya #EDii#
<br>
#EDii type=preview# // Förhandsgranskar forumspost
Rubrik:<br>
#DATA[rubric] post=new#<br><br>

#EDii id=13 htmlid=msg name=EDii_msg page=I cols=85 rows=28 rights=2#
<br><br>

v0.69-c 071218
Funktionsuppdatering för #PLOPP#, #DATA# nytt attribut tabindex, sätter tabordningen.

v0.69-d 071219 Funktionsuppdatering: #EDii# Buggig någorlunda fungerande: "Skapa kodmarkeringar" belyser nästlad blhtml och html-kod från redigera sida.
Men bättre än att försöka skriva highlightningen manuellt.

v0.69-e ¤EDii_br är alltid på vid redigera sida.
071222 Funktionsuppdatering #PLOPP# Nya attribut: picture, height

v0.69-f 071222 Försökte ta bort:
<table cellpadding=0 cellspacing=0> från function.php och sätta det med CSS
Men denna ändring gör att användare inte kan använda cellpadding=0 cellspacing=0 för att CSS har en högre prioritet.

v0.69-h 071228 Nya statiska smilysar (21x21)px:
happyblinkjoycrysadwhatooohhmmmangry
happyblinkjoycrysadwhatooohhmmmangry

Gamla skalbara smilysar (32x32)px:


Funktionsuppdatering: #SYSTEM# hanterar nu bitar:
#SYSTEM[menu]# = 8139
#SYSTEM[menu] bit=7# = 128

v0.69-i 071231 Uppgradering av "Kontrollpanelen":
Sida:
Alternativ att sätta standard typsnitt för webbplatsen.
Menylänkar:
Fet text
Menylänkar position
Marginal under
Typsnitt: storlek%, font
Bakgrundsbild
Länkram: px, färg (Kan tas bort)
Denna uppgradering är för att lättare kunna flytta existerande webbplatser till BLHTML, utan att det behöver förändra utseendet nämnvärt.

v0.69-j 080112 kod städad.

v0.69-k 080129 Buggfix: Förhandsgranska forum StripSlashes

v0.69-l 080213 Synkronisera default.css med tabellen layout, så sidan ser lika dan ut som i Kontrollpanelen efter ny installatioin.

v0.69-m 080222 system/boot.php kan nu hantera extern MySQL databas:
<?php
        goMySQL("192.168.1.2", "database", "Admin", "password");
?>
FAQ: Hur ansluter jag till en extern MySQL databas?

v0.69-n 080223 php funktionsradering: goMySQL ersätts med openDB
Ny funktion: #DB#

system/boot.php kan nu hantera ett flertal databaser:
<?php
¤secure[1] = array
(
        type
        server
        database
        user
        passwd
=> "mysql",
=> "localhost",
=> "database",
=> "Admin",
=> "password"
// Typ av databas
// Adress till SQL server
// Namn på databas
// Databas användare
// Lösenord databas användare
);

// Databasanslutning 2 på en annan MySQL server
¤secure[2] = array
(
        type
        server
        database
        user
        passwd
=> "mysql",
=> "192.168.1.2",
=> "prod_db",
=> "Admin2",
=> "password2"
);
?>

Switchar mellan externa databaser:
#DB value=2# // Sätter aktiv extern databas 2: ¤secure[2]
#DB value=1# // Återgår till databas 1: ¤secure[1]

Sätter aktiv intern databas:
#DB select=otherDB#
// Sätter aktiv databas, om användare på akriv MySQL server har rättigheter för databas "otherDB"

v0.69-o 080224 Funktionsuppdatering: #SQLGET type=show# Visar nu alla fält.
#SQLGET# och #READ# kan nu läsa från andra databaser.

v0.69-p 080225 Uppdatera basket för att kunna skriva till andra databaser.
Problematiken med detta är att tabellerna member och attrib ger skrivar rättigheter, när dessa nu inte finns ges rättigheten 0 för att användaren inte finns.
Lösningen: Adminkonton har fullständiga rättigheter och får sätta restriktionerna i BLHTML scriptet på vad användarna får och inte får skriva i andra databaser än huvud webb databasen.
Sidans ägare och rättigheter ärvs nu vid läs och skriv till andra databaser och undersidor kallade med #ECHO#.
För att ge användarna deras rättigheter i ett forum används: #DATA blhtml=on# eller #STR blhtml=on#

v0.69-q 080227 php funktionsändring: Make_HTML
if(!$ff3zz[owner] || $id != $ff3zz[id] && $secure[main])
Om SANT sätts nya värden för: #SYSTEM[id]# #SYSTEM[owner]# #SYSTEM[status]#
Det innebär att du kan läsa/skriva till andra databaser samtidigt som du bibehåller rättigheterna från anropade datakonton.

v0.69-r 080303 Nytt funktionsattribut: #STR type=smily#
Forumhanteraren klarar nu av att användaren inkluderar egna fält i forumtabellen.
Forumet behöver endast lägga till fältvärdena i blhtml scriptet för att detta skall fungera.

v0.69-s Kod städad

v0.69-t 080306 download.php loggar nu in med nya openDB
080314 Ny attribut #READ echo=1#
Ny attribut #DO where step#
Kontrollpanelen -> Eget CSS: tar bort \r för att unvika dubbelrdad i Windows.
Inkludera i Eget CSS:
form { margin: 0px; } // Tar bort tomrumet i Opera och Firefox under webbsidan
  v0.68 844 0
v0.68-a 071012 Kod städad

v0.68-b Buggfix: #STR#
Attribut type har ändrats från noexe till exe som standard.

v0.68-c 071017 Buggfix: hanterar dynamiska arrayer: #IF(¤var_¤id[¤arr])#
#STR value(Fungerar inte: "¤var_¤id[¤arr]" Fungerar: "#¤var_¤id[¤arr]#") blhtml=on#
071023 Alla skräppixlar borttagna från BLHTML blommor.
071025 Buggfix: Administrera Datakonto visar nu alltid sidfärg: #SYSTEM[paper]#
Ny funktion: #ARRAY#

v0.68-d 071028 Funktionsstandardisering: #SENDMAIL value=¤msg#
Subfunktions rättelse: #DATA[var] id=100 where(up=¤up and id=22)# sätter query till nyckelfältet.

v0.68-e 071030 Funktionsuppdatering: #PAGE_ADMIN#
Ny attribut för att kunna installera flera datakonton med en och samma BLHTML Dump:
#PAGE_ADMIN id=12 type=info return=bibblan#

v0.68-g 071115 Ett lite udda fel uppkom:
Utveckling att skapa Biblioteks script för flera datakonton blev större än ett datablad kunde hantera.
page.msg är en text på 65535 tecken.
Jag sätter page.msg till mediumtext som är 1.6Mbyte men tror även att denna gräns en dag kommer att överstigas.
Men att ändra page.msg till en longtext är en enkel åtgärd.

v0.68-h 071116 "Administrera Datakonto" -> "Inkludera följande datakonton till skriptet":
Sätter nu ihop multipla datakonton till en och samma BLHTML Dump som blir halvstatiskt då användaren i efterhand kan ändra var varje datakonto skall installeras.
Scriptet sätter även rätt datakontonamn i blhtml-koden, även om skriptet installeras på andra datakonton.
Datakontonas namn läses in i en array och skrivs in i scriptet vid installationen.

Ändra variablen ¤repair till ¤blhtml_repair
PHP funktionsuppdatering: tool.php acc_info $data blir global, ny syns knappen "Rädda konto" igen i "Konto Admin",
för medlemskonton som blivit kastade i papperskorgen.
#INSERT# returnerar ¤blhtml_insert 1 om post updateras 0 om fel.

v0.68-i 071117 "Administrera Datakonto" -> "Skapa script" skapar nu även BLHTML Dumpen för medlemmar igen.

v0.68-j 071118 php buggfix: function.php write_BLHTML_array
php tolkar detta som sant: Variable evaluating as 0 always matches against string
$c = 0;
if($c == "string") echo "this is TRUE"; // Skriver ut echo

variablel 0 och sträng "0" är inte SANT:
$c = 0;
if($c === "0") echo "this is FALSE"; // Skriver inte ut echo så detta är fel också

rätta till problemet med:
$c = 0;
if("$c" == "string") echo "this is FALSE"; // Skriver inte ut echo
Har en känsla att detta fel finns kvar i andra former...

v0.68-k 071124 AJaB uppdatering: javascript/ajab.js
Ny funktion: url('www.adress');
Namnbyte av funktion: cls() till clr()
Funktionsuppdatering: send();
Alla ¤data_1 till ¤data_10 skickas när funktion send(); anropas.
Därefter Om object data_11 är satt kontrolleras data_12.
Om object data_11 inte är satt kontrolleras inte data_12.
Funktionsuppdatering: #PLOPP# nya attribut: onmouseover, onmouseout.

v0.68-l 071126 Ny attribut #PLOPP title#
Layoutfix: Skapa BLHTML Dump visar inget felmeddelande om datakonto saknar fält.
Buggfix: Om #DO# anropas från #ECHO# När #HALT# anropas från datalistans datablad nollställs nu ¤blhtml_HALT.
Det innebär att du nu kan köra #DO# från ett datablad där #HALT# är satt utan att nästa datablad:s #DO# från datalistan HALT:as.

v0.68-m 071128 Inkluderar magiska menylänkar.
"Inkludera variabler" i "Sidor att redigera" kan hantera variabler i klartext ¤w (utan #¤w# taggar).
Detta innebär att administratör kan sätta menylänkar som redirektas till specifik sida med dynamiska satta variabler satta efter besökarens inställningar.

Satta bladvariabler eller formulärvariabler:
#¤w(&p=on&y=on)# // Bladvariabel ¤w blir satt till "&p=on&y=on"
Rubrik:
Mobiler
Inlkudera variabler:
grp=100¤w
Aktuellt datablad för menylänk:
#ECHO page=A limit=1# // Redirektar till våran huvudsida

Utresultat av aktuell menylänk:

Meny är nu endast satt med hjälp av CSS.

v0.68-n 071128 Buggfix: #IF#
#¤write=0#
#IF(¤write == "")# // Returnerar nu false
071204 html layout uppdatering: "Sida som skall visas höger om sidan"
Attributs hantering för högersidan:
Datakonto och datablad kan vara inaktiverade bara "Visa sida för medlemmar" och "Visa sida för gäster" är aktiverade.
Avaktivera sidan genom att ta bort den från "Kontrollpanelen"
  v0.67 839 0
v0.67-a 070907 Funktions uppdatering:
IF i en IF:
#IF(1)
then(
        #¤a=9# // Du kan REMMA i IF then/else
        #IF(¤a == 8) then(a är 8) else(ERROR)#
        #HALT# Nytt för v0.67-b att kunna HALT:a innefrån IF:en
)#

Detta slog ut den dynamiska bildhanteringen:
#2 id=1# // Hur du statiskt skriver ut bild 2 på datakonto 1

#¤no=2#
#IF(1) then(#¤no id=1#)# // Detta skrev ut bild 2 på datakonto 1

// Du kan uppnå samma resultat med STR:
#STR type=exe value(#¤no id=1#) blhtml=on#
// Detta skriver ut bild 2 på datakonto 1 dynamiskt

Funktions uppdatering: #PIC#:
#¤no=3#
#PIC no=¤no id=1#
// Detta skriver ut bild 3 på datakonto 1

Funktions uppdatering:
#BASKET new=true attrib=true type=echo#
new=true om ingen nyckel sätts nyckeln till nykel + 1
attrib=true skriver ut datakontots attrib rättigheter
type=echo skriver ut SQL-satsen

Nytt specialtecken: \t skriver ut [TAB]

v0.67-b 070909 ¤blhtml_if räknar upp ett för varje IF eller SWITCH för att kunna utföra HALT innefrån en eller flera IF:ar.
Språkförbättring: Kan använda #HALT# i en IF även om HALT inte är första och enda kommandot i IF:en.
Buggfix; att sätta "" på variabler och arrayer:
#¤n=0# // Sätter ¤n till 0
#¤m[¤n]=""# // Deklarera med html-syntax (om nu det skulle vara roligt?)
#¤n()# // Sätter ¤m[0] och ¤n till ""
#¤n=NULL# // Tar bort variabeln ¤n från minnet

v0.67-c 070910 Språkuppdatering: Kan hantera GOTO GOSUB och RETURN från en IF:
A<br>
#IF(1)
then(
        B<br>
        #¤p=1#
        #: loop#
                <b>p</b>(#¤p#)
                #SUM value(¤p 1) return=p#
        #IF(¤p <= 8) then(#GOTO loop#)#<br>
        C<br>
        #GOTO exit# // Du kan gå ur en IF men aldrig till en IF
        D<br>
)#

E<br>
#: exit#
F<br>

Utresultat:
A
B
p(1) p(2) p(3) p(4) p(5) p(6) p(7) p(8)
C
F

v0.67-d 070910 Kodförbättring: #STR type=rnd#

v0.67-e 070911 Ny funktion: #DO#

v0.67-f Kodförbättring: tagit bort (8 SYSTEMRETURN)
PHP(BLH.php): BLH_Get_Fld kan nu även plocka ut fälten inte bara räkna dem!
BLHTML Funktioner kan nu spara arrayer direkt i funktionen, utan att behöva skicka data till program tolken.

v0.67-g 070912 Buggfix: GOSUB return variabler blir lokal array variabel.
Om endast #RETURN# är satt i en IF-sats, är returnvariablen lagrad i koden under IF-satsen och när RETURN anropas finns ingen lokalt lagrad returnvariabel. IF-satsen avslutas och en ny förfrågan till denna lokala returvariabel ställs, är denna satt flyttas programpekaren!

v0.67-h 070913 Kodförbättring: #PRINT#

v0.67-i 070914 Funktions uppdatering: #DO loop=true# gör loopar oändliga, för att snurras runt!
070915 Funktions uppdatering: #SWITCH# Hanterar case/default satser som privata virtuella miljöer
#1 alt# alt skrivs alltid ut även om tomt för att skapa W3C godkänd kod.

v0.67-j 070920 Funktions uppdatering: COUNTCLICK Tog bort attribut object och gör alla vote-tabellen fält "oid" till klickreferens
#COUNTCLICK id=tabellid user=myname value=nerladdningsobjekt#
Buggfix: #COUNTCLICK date# Skriver ut rätt datum

v0.67-k 070923 Koden städad och släppt..

v0.67-l Funktions uppdatering: #STR# hantering av steg för noexe
#STR type=exe value(ny instans)# // value BLHTML exekveras därefter exekveras variablerna
#STR type=noexe blhtml=on# // BLHTML exekverar value och låter variablerna vara
#STR type=noexe# // BLHTML uttryck och variabler ändras ej value(visa kod)
#STR type=exe blhtml=on# // kaka på kaka

Buggfix: basket skrev who värde även om inte värde satt i attrib

v0.67-m 071002 Forum uppdatering: Redigera post -> rubric för redigerad post tar användaren till aktuell post.
Om Post inte innehåller ¤rubric och ¤msg visas inte posten vid Förhandsgranska.

v0.67-n 071008 Funktions uppdatering: #STR#
#STR type=exe blhtml=on value# // Exekverar variabler, BLHTML
#STR blhtml=on type=exe value# // Exekverar BLHTML, variabler
type=exe blhtml exekverar inte value
Funktions uppdatering: #DO# namnändring av attribut do till limit
#DO do# ändras till #DO limit# visa max limit antal steg/poster
För att inte använda olika attribut som betyder samma ändras: #ECHO do# till #ECHO limit#
Nu används attribut limit till: #DO limit# och #ECHO limit#
BLHTML Dump: tagit bort #¤blhtml_dum=on#
  v0.66 826 0
v0.66-a 070421 Ny funktion:
#¤blhtmlarray[+](NULL ONE TWO)# // BLHTML array
#STR array=blhtmlarray type=tophparray return=tophp# // PHParray
#STR value(array(0 => 'NULL', 1 => 'ONE', 2 => 'TWO')) type=fromphparray return=toblhtml# // from PHParray
phparray exempel

v0.66-b 070427 #DATA type=dropdown# Kan hantera HTML och BLHTML arrayer
070429 Buggfix: HTML Freedom censureraren fungerar nu igen Denna censurerare tar ca 1/14 del av tiden det tar att skapa sidan (till en sluten sida borde denna kunnas tas bort)

v0.66-c 070430 Ny funktion/värde: #SYSTEM[menu]# Kontrollpanelen -> Övrigt -> Aktivera Cookies för lösenord.
BLHTML ger valmöjligheten att spara: blhtml_user och blhtml_password.
blhtml_password sparas som md5.
Lösenords Cookies raderas när och om användare loggar ut.
070507 Uppdatera php funktion: Make_br till att bli mer php.
  Ändrat följande BLHTML styrvariabler:
 • Uppdaterad variabel: ¤blhtml_rubric
 • send -> blhtml_send
 • preview -> blhtml_preview
 • blhtml_preview -> blhtml_print
v0.66-d 070514 Datablad rubrik länk uppdaterad:
Om sidan endast är aktiv visas rubriken som text, om sidan är avstängd visas NULL
Alla webbläsare raderar nu användaruppgifterna i cookies när användare Loggar ut
Om inte datakontot datablad #A# Visa min webbsida på Internet * visas inte meny länkar på övriga datablad i menyn
Funktions uppdatering: #DATA post=new blhtml=on# kan blhtml=on:
#DATA[from] post=new cols=5 value(#GETDATE mounth=1 day=7#) blhtml=on class=txtbox#
070519 Buggfix Detect INSERT: Datakonto administrations script -> auto_increment
Cookie buggfix: kaka sätts endast om användaruppgifterna stämmer, om de inte är ok raderas kakorna.
Buggfix RETURN_TEXT: #IF(1) then(\8 blhtml=HALT RETURN_TEXT(txt))#
Om HALT inkluderas RETURN_TEXT innan HALT exekveras.

v0.66-e 070529 Funktions uppdatering: array
#DATA[array] post=set type=fieldlist# kan nu även sättas:
#DATA[array[+]] post=set type=fieldlist#
#DATA[array[*]] post=set type=fieldlist#

v0.66-f 070530 Funktions uppdatering: Ny attribut
#FORUM setfocus=¤setfocus#
070602 Funktionsuppdatering tagit bort att behöva skriva ¤blhtml_id, endast för att minska storleken på scriptfilen.
FIELDMIN, INSERT, PIC_ADMIN, PAGE_ADMIN och COPY_PAGE har uppdaterats.
Funktionerna är fortfarande bakåtkompatibla utan begränsningar.
070605 Buggfix: Visa extra hjälp i Profil visar inte 0 vid förhandsgranska, utan sidan du redigerar.
.php kod uppdaterad för att kunna översättas korrekt.
Funktions uppdatering: #TRANSLATE return=from# returnerar nuvarande språkuppsättning
(Minskar risken för att välja fel aktivt språk).
Profilbild i forum visar nu ej aktuell användares profilbild om fältet who sätts till NULL

v0.66-g 070606 Buggfix: Användare läste poster från sin egen tabell istället för forumets poster
Buggfix: Användare utan BASIC rättigheter kan nu inte sätta variabler med: #¤who=8#, kan endast läsa variabler
Buggfix: Användare kan editera sin post igen.
Buggfix: Användare utan BASIC rättigheter kan nu inte sätta variabler i FORUM och inte använda andra datakontons bilder.
Buggfix: Standard toppensidan skrivs nu ut även om FORUM och post av användare med inga BASIC rättigheter.
Buggfix: Adminkonton ignorerar nu ¤who
070607 Buggfix: #RESET type=child# Skriver nu inte ut sista posten i Fast Infoga Data

v0.66-h 070608 Rättighetsfix: Jag skapade en BLHTML dump av biblioteket och flyttade den till en site som inte har konto 100 skapad. Det innebar att poster med ¤who=100 fick rättigheten NULL och ärvde status till efterföljande forums poster.
BLHTML Dumpen fungerade och var exakt, kunde skapa dump av det icke fungerande biblioteket och flytta till en site där användare 100 fanns och fungerade.
Detta var helt klart den näst svåraste buggen att hitta hittills, då jag inte trodde det var fel på BLHTML då dumpen/installations scriptet fungerade.
Funktionsuppdatering: #INSERT# Kontrollerar och ändrar ID, id, site och #SYSTEM[myname]# till aktuellt datakonto.

v0.66-i 070612 Funktions uppdatering: #DIAGRAM info/value# hanterar nu HTML och php arrayer.
#DIAGRAM# använder nu W3C godkänd kod.
070613 COUNTCLICK och DIAGRAM är förenklade och uppdaterade.
COUNTCLICK fungerar men är inte kontrollerad med click

v0.66-j 070722 Inkludera 2007 års BLHTML blommor till fria bilder biblioteket.
Funktions uppdatering/buggfixar: Funktions attribut plockare:
 • Plockar tomma fält
 • Hanterar attribut="data" rätt


 • 070724 Layout uppdateringar: Grafiska CSS och layout för att kunna visas korrekt i Safari.
  BLHTML menyn visas nu rätt färgnyans för TFT skärmar och är nu rätt lokaliserad i Safari.

  v0.66-k 070729 Funktionsuppdatering: BLHTML Dump; #DATA post=set value(Ändrar "|!8|" till "\8")#
  |!8| -> \8 Ändras för att kunna flytta hela biblioteket.
  PHP update: function.php; returnerar true om "yes" för att hantera fältegenskaper från MySQL.

  v0.66-l 070813 Funktions uppdatering; arrayhantering: #STR type=shuffle/inv/sort#
  070820 Funktions uppdatering: #SQLGET return(arr[- / + / *])# Sparar SQL frågan i en array[+]
  070822 Funktions uppdatering: #DIAGRAM# känner av om sträng eller array[+]
  Buggfix: #COUNTCLICK click=klickobjekt# Skriver ut klickobjekt
  070823 Buggfix: Sparar forum även on edit = NULL
    v0.65 838 0
  v0.65-a 070122 gör $ff3zz och $data globala
  Ett problem med att inte använda globala $data:
  // page = A
  #¤a=8# // ¤a = 8
  #ECHO page=C#

  // page = C, ¤a = 8
  #¤a=23# // ¤a = 23

  // tillbaka till: page = A, ¤a = 8 inte ¤a = 23

  Nästa fördel är att kunna sätta $data variabler direkt i funktionerna,
  inte att behöva returnera och sätta variablerna/arrayerna i tolken.

  v0.65-b 070125 Första fungerande test med global $data;
  070126 Buggtestar: Konto Admin, Kontrollpanelen, Mina bilder, Logga in
  Huvud() hanterar nu hela <HEAD>

  v0.65-c 070127 Buggfix: Kontrollpanelen -> #SYSTEM[border_typ]#

  v0.65-d 070128 Ny global var $field
  #READ# scannar inte tabell layouten genom describe tabell varje gång #READ# används.
  Tabell layouten läses in i $field. det innebär att om de inlästa fältet är tomt sätts default värdet från tabell informationen. ¤MyData och ¤esc är borttagna och behöver nu ej sättas.
  070129 Forum buggfix: ¤action=reply och ¤action=quip
  070130 #READ# är rensad på all gammal kod och bugfixad.
  Forum buggfix: ¤action=edit, tom rubrib sätt nu redan i förhandsgranska.

  v0.65-e 070131 #TREE#: ¤action=addadd sätter tree till vad det är: 3 och inte nästföljande addsub.

  v0.65-f 070203 Funktionsuppdatering: #1# who sätter vilket konto bilden visas från.
  Uppdatering av attribut br: #DATA post/show/set br=on# och #STR br=on# Ny hjälp funktion: #READ show=on# visar SQL SELECT sats.

  v0.65-g 070205 Buggfix: Förhandsgranska sida sparar inte attribut för: Visa sida överst och Tabell admininstrations sida i förhandsgranskning, nu endast vid spara sida.
  Buggfix: Om Visa sida överst är Aktivera sida visas Toppensidan, om inte Aktivera sida visas inte Toppensidan, färg och bakgrundsbild i både toppen och menyn.

  v0.65-h 070208 Uppdatera alla funktions variabel hantering utom array funktion variabel hanteringen.
  070210 ¤onload och ¤onfocus uppdatering: Om ¤onload anropas javascript/¤JavaScript.js och kör JavaScript functionen: boot()
  Buggfix: Förhandsgranskning av sida sparar nu sida.

  v0.65-i 070219 Buggfix: Förhandsgranska spara visar nu sida
  Buggfix: Administrera Datakonto -> Tabell Administration: Skapar nu rätt signed/unsigned variabler.
  Datakonto administrations script -> #FIELDMIN# Sparar nu rätt signed/unsigned variabler.
  070220 Säkerhetsuppdatering: #SQLGET# kan inte läsa från tabellen: member
  #ECHO show=forum# sätter #SYSTEM[forum]# = 1 för att slå ut #SQLGET# i forumet.
  070221 Medlemmar visar sinna menylänkar rätt.

  v0.65-j 070316 BLHTML har till slut infört små bokstäver till alla <HTML> taggar

  v0.65-k 070322 Buggfix: BLHTML Rubrik länkar visar ej länkar till icke members som endast medlemmar skall se.

  v0.65-l 070323 Buggfix: #INSERT()# Fast INSERT skriver in nya poster
  070324 Buggfix i Ball: Förhandsgranska sida, skapar/sparar inte dublett av sista posten i en datalista.

  v0.65-m 070403 AJaB Är nu en del av BLHTML

  v0.65-n 070404 AJaB uppdatering: Om ISO-8859-1 charset konverteras resultatet innan de returneras.

  v0.65-o 070414 Ny AJaB funktion: blhtml('#BLHTML#'); BLHTML Exekverar endast medskickad kod.

  v0.65-p 070415 #SYSTEM[ver]# sparas i sessionen, för att kunna hanteras av AJaB.
  För att kunna sätta en statisk meny övest på sidan finns nu möjligheten att spara inloggnings meddelande i ¤motd under:
  Kontrollpanelen -> Sida som skall utföras vid login -> Spara inloggnings meddelande i ¤motd
  Sparas i: #SYSTEM[menu]#

    v0.64 894 0
  v0.64-a Alpha 060908 BLHTML release dag

  v0.64-b 060909 Layoutuppdatering för datakontolistan
  060911 Om sida är:
  Sida är Aktiv + (inloggad + Visa sida för medlemmar) eller
  Sida är Aktiv + (utloggad + Visa sida för gäster) eller
  Sida är Aktiv + (inloggad med samma datakonto)
  visas sida.
  Det innebär att en sida visar 2 st #ECHO# en för medlemmar och den andra för gäster.
  Kommer det datakontot att visa båda sidor
  Anledning att visa båda sidor är att du inte skulle kunna skapa sidor som vore ej Aktiva.
  Du måste kunna skapa dina sidor utan att tvingas visa upp dem publikt innan de är klara!
  Admin uppdate: Admin menyn inkluderar nu även pagedata.
  Det innebär att du kan sätta onfocus=objekt när du byter konto!

  v0.64-c 060928 W3C Buggfix; ny subfunktion: #ECHO ink# ändrar färgen på: / i forumets sökväg.
  Buggfix: Förhandsgranskat forum inlägg kan nu återgå till forumet med rubrik länken
  Layout uppdatering: Administrations script
  060930 Konto Admin Uppdaterad;
 • Senast skapade konto
 • Senast aktiv
 • 061003 Säkerhets fix: #DATA[x] post=set where#
  Buggfix: #SQLGET# om endast ett svar returneras svaret som en sträng, om flera svar returneras svaret som en Array.
  061005 Korrigering av Installations script: amp; blir satt till &
  Ny funktion #&# som skriver: amp;

  v0.64-d 061011 Projekt uppdatering:
  Administrera Datakonto -> Datakonto Administrations script -> auto_increment för Detect INSERT
  #INSERT() field1(value_1) field2(value_2) blhtml_id(¤blhtml_id)#
  #INSERT() field1(value_5) field2(value_6) blhtml_id(¤blhtml_id)#
  #INSERT() field1(value_3) field2(value_4) blhtml_id(¤blhtml_id)#

  id=1 field1="value_1" field2="value_2"
  id=2 field1="value_5" field2="value_6"
  id=3 field1="value_3" field2="value_4"

  Användare kan infoga/flytta poster mellan poster.

  v0.64-e 061016 Gjorde om modulesystemet att #MODULENAME# anropar fil: modules/modulename.php
  Det innebär att användare kan skapa egna moduler utan att övrig kod behöver anpassas.
  Om MODULENAME inte finns som funktion eller modul skrivs: ERROR MODULENAME is not an BLHTML function!
  Detta resulterade i att Profil fick följande fel:
  ERROR DRAW is not an BLHTML function!
  Då funktionen #DRAW# är ersatt med utökade funktionen: #1#

  061017 Första försöket att översätta BLHTML till engelska sedan tillbaka till svenska.
  Fortfarande fel i översättningen, men idéen hur koden skall översättas fungerar.
  modules/translate.php är funktionsmodul som översätter BLHTML .php kod
  061018 Buggfix:
  #ECHO id=109 page=B limit=1#
  Anropar Följande ECHO på sidan B korrekt:
  #ECHO preview=«Föregående next=Nästa» page=D show=data always=true#
  061019 Översättättning fungerar nu för:
  • Svenska
  • Engelska
  Uppdatering: Skapa Biblioteks script; har nu en enklare versions hantering.
  Script skapar variabel:
  #¤ver(v1.00)#
  061021 Modul fel hanteraren var en lyckad historia; Den visade alla funktioner som var borttagna ur systemet.
  Det tog bort massa osynliga buggar.
  Skapa nytt konto från standard BLHTML installation fungerar nu igen.
  Ändra även att inte skapa Första forumsposten med Fast INSERT

  v0.64-f 061022 Buggfix; Länk funktion #A value(Ny rubrik)# åter i bruk
  Administrera Datakonto -> Visa Fält listelement bugg åtgerdad
  061024 Buggfix; Ladda upp bilder ger nu rätt fel information om uppladdade bilder.
  Firefox laddar nu upp .png bilder igen.
  Ny funktionalitet; Kontrollpanelen sätter:
  Sidans charset och Sidans språk

  v0.64-g 061116 Variabel uppdatering: #IF() id where# (slumpar poster från en tabell)
  061117 BLHTML tolken hanterar nu bilders alt och title attribut rätt

  v0.64-h 061118 Funktionsuppdatering: #GETDATE type# är raderad
  Funktionsuppdatering: #SUM mean group# mean tar ut medelvärdet och group Plockar ut alla unika strängar/variabler.
  061119 Buggfix: Funktions variabel returnerare sparar nu inte ett element för mycket.
  061120 Forum Admin ikoner fungerar nu hjälptexterna på alla webbläsare.

  v0.64-i 061208 BLHTML har flyttats (SQL dump) från LAMP -> WAMP -> LAMP
  WAMP phpmyadmin har uppgraderats och är ej bakåtkompatibel. Det medförde att flytten BLHTML dumpats tillbaka till LAMPEN.
  Buggfix: Konto Admin: Konto aktivt till och Placering (0 - 10) Sparas nu korrekt.
  Buggfix: Visa variabel #¤var_¤index#
  #¤id=8#
  #¤arr=0#
  #SUM value(81¤id) null=true return(ant_¤id[¤arr])#
  // Variabel hantering av funktions returnering
  #¤ant_¤id[¤arr](81¤id)# // Variabel deklaration
  ¤ant_#¤id#[¤arr]=#¤ant_¤id[¤arr]#
  ERROR "¤ID" is not an BLHTML function!
  ERROR "¤ANT_¤ID" is not an BLHTML function!
  ¤ant_ERROR "¤ID" is not an BLHTML function!
  =ERROR "¤ANT_¤ID" is not an BLHTML function!

  061209 Funktionsuppdatering: #DATA[ant_¤id[¤arr]]#
  061210 Buggfix: #FUNCTION return(var_¤id[¤arr])#
  Funktioner kan nu returnera dynamiskt skapade array variabler.
  Buggfix:
  #
  ¤var      =
  "Variabeldeklararion kan nu göras/skrivas helt fritt!"
  #
  061211 Förenkla #SWITCH# att antingen (\8) eller returnera rå kod
  061214 Buggfix: Datakonto administrations script -> #FIELDMIN default(0)#
  Sätter standardvärde även om värdet är 0
  Förhandsgranska forum ger nu rätt bakgrundsfärg även om Forumsidan har en unik färg

  v0.64-j 070115 Starta projekt BBCode
  070117 BLHTML Kan emulera [b][i][u][size][color][url]
  070118 Tittar på phpBB BBcode: bbcode.php och bbcode.tpl
  Avslutar BLHTML BBCode emulering och ändrar så att bbcode.php och bbcode.tpl kan integreras med BLHTML
  070120 BBCode taggar konverterar till 95%
  Kvar att göra: integrera global $lang;
  och phpBB hantering av smilysar.
    v0.63 847 0
  v0.63-a 060607 Datakonto Administrations script kan nu spara skapat script.
  060608 Uppdatera data/Firefox.css, Firefox visar nu Menylänkars margin-left rätt (Ctrl-F5 för att uppdatera).
  060609 Kontrollpaneluppgradering: sparar nu Länkarnas Position: "Marginal vänster" och "Marginal höger"
  Menu är nu noWrap det innebär att menyn alltid är minst menybredd.
  Sidand bakgrundsbild kan nu vara shared.
  Menyn kan nu döljas med ¤blhtml_menu=0 som kan sättas i sidscript eller Inlkudera variabler: BLHTML variabler
  Kontrollpaneluppgradering: Visa meny, Kan stänga av menyn totalt: SYSTEM[menu]
  060610 Uppdatera script: Skapa nytt konto
  Uppdatera Konto Admin:
 • Layout uppdatering visar textrutor i vågrät linje
 • Information om datakonton listan: är nu förkortad och alla fält är valign=top
 • Om du är su:ad som Admin visas Adminlista, vanguard visas vanguardslista och medlem visas memberlista.
  060611 Uppdatera:
 • <||< -> |c++| som blir: //
 • <**< -> |c!| som blir: /*
 • >**> -> |!c| som blir: */
  Att konvertera ett forums inlägg med INSERT som har "<||<" fungerar nu
  Visa användares bilder i forum visas nu korrekt om ny post skapats.
  OBS! Om fälter who är tomt visas aktuell inloggad persons profilbild!
  Så att ta bort inläggets profilbild måste fält vara "0" och inte NULL. "0" sätts även av gäster.
  Mina filer script uppdaterat och fungerar nu efter att #COPY_PAGE page_data# har lagts till
  060612 Skapa ny post i forum visar rätt returaddress i svarsinläggs rubrik.
  ¤blhtml_upload sätts nu till NULL om användare inte har några nerladdningsobjekt.
  Om inte fält visitors i forumtabellen är '0' räknas ej visitors upp, ska ej vara problem då visitors sätter '0' som standard.
  ¤blhtml_upload sätt nu alltid till ¤blhtml_upload[+]
  060613, 060614 För första gången har jag nu skrivit ett större BLHTML script utan att behöva uppgradera motorn (speciellt mycket):
 • Skapa radio vote script
  Skriptet skapar en webbfråga utifrån uppgifter Biblioteksbesökaren kan ange.

  v0.63-b 060615 #SWITCH# är nu äntligen uppdaterad med nya FRcc.
  Ny funktion: #STR type=exe# som exekverar BLHTML variabler.
  Ny funktion: #STR type=noexe# som inte exekverar BLHTML variabler.
  Systemreturn exekverar nu alla variabelnamn.
  060616 NerladdningsObjekt IP registrerar nu klickregistreringar igen.
  Gjorde explosions BLHTML logo. v1, 2 och 3. v1 var hittills den coolaste.

  v0.63-c 060617 BLH_Get_Fld.status = 2 plockar ut hela fältet ävan om sträng börjar på mellanslag.
  Buggfix Spara Klickdata attribut << 4, RESET resettar med IP = '8'.
  Det innebär att även Administratör har rätt att rösta.
  Buggfix: Om inte who är satt i forumsinlägg sätts sidans whoami = 0 och användare 0 har inga rättigheter och därmed skrevs inte sidlänkar med data ut.
  Ny systemvariabel: ¤blhtml_off=1 Stänger av BLHTML exekvering för aktuellt sidanrop.
  Utan BLHTML exekvering visas all kod som ett normalt HTML Dokument.
  Fördelen med detta är att stora texter visas snabbare.
  Testade att införa ett stopptecken, men det resulterade i 1/7 slöare kod (så BLHTML tolken kan därför ej slås på igen).

  v0.63-d 060618 Buggfix: EDii sekretess bugg
  Om ej inloggad visas ej poster när action=edit/reply anropas (om status inte är 5/publika).
  #ECHO# visar nu inte sida eller trädstruktur om inte inloggad och status är 5/publik.
  060619 Ny funktion: #STR type=key key crypt#
  Skapa Nyckel Jakten
  Buggfix: Ej inloggad såg inte publika forumsinlägg!
  060620 Buggfix: fältplockaren i tolken plockar ej ut första citattecknet i value="text" som ett fält
  Det innebär att användare med freedom inte blir censurerade med CSS style i Toppen scriptet.
  060621 Buggfix: Tolken plockar ut 'fält' rätt
  #SQLGET# Restriktionernas till att endast använda SELECT, kan nu även plocka ut flera fält.

  v0.63-e 060622 Nya funktioner: #STR value=password# #STR value=shuffle# #STR value=wordmix# och #STR value=wordinv#

  v0.63-f 060623 Kategorisera BLHTML:s Filstruktur.
  Flytta BLHTMLcmd.php, BLHTMLmin.php och goto.php från html/modules/ till html/
  Skapa ny layout för biblioteket att klara visa sida även om användare inte har rättighet att visa post.
  Biblioteks grafik bugg åtgärdad.

  v0.63-g 060624 infoga Copyright och GNU GPL information i alla php filer.

  v0.63-h All gammal kod är nu borttagen.
  Skapa logon.php som sköter inloggningen.
  060625 Ny funktion: #STR type=convert#

  v0.63-i 060627 basket kan ej manipulera tabell: member, pictures eller download.
  Om datablad member, pictures och download skulle raderas raderas inte tabellen.
  060630 Att skapa ett dynamisk SQL dump för en ny BLHTML databas är för stor och kan därför ej skapas dynamiskt.
  SQL dumpen måste skapas statiskt
  Uppdatera: Datakonto Administrations script;
  "id/site=$ff3zz[whoami] " utan avskiljare kräver nu ett mellanslag för att konvertera.
  För att undvika följande fel för datakonto 1:
  #ECHO id=10 page=A#
  Om inte mellanslag efter id=1 kommer id=10 konverteras till id=#¤blhtml_id#0
  Om vi nu flyttar detta installationsscript till datakonto 4 kommer ECHO bli:
  #ECHO id=40 page=A#

  v0.63-j Ny BLHTML.se funktion: #SQLDUMP# en unik BLHTML.se funktion i MyBLHTML.php som går förbi problemet att SQL dumpen var för stor.
  Denna funktion kommer endast att existera på BLHTML.se/com för att alla BLHTML medlemmar ska kunna skapa sin egen unika SQL dump för att skapa sin egen BLHTML sida.

  v0.63-k 060701 Bugggfix: ¤blhtml_upload räkna fel antal uploads (skall buggtestas mer)
  BLHTML är klar för release
  Uppdatering returnkod basket; bit 27 Ogiltigt lösenord
  Fullständig och BLHTML uppdaterings sidor är nu klara för att tas i bruk.
  Väntar svar på en sista GNU GPL fråga...

  v0.63-l 060702 docs/README
  Ny funktion: #COUNTCLICK action=date# Skriver ut datum när object laddades upp.
  Återställde functionen is_Legal_Hex i BLH.php

  v0.63-m 060706 Uppdatera MySQL_dump script
  Buggfix: #TEXTAREA paper# fungerar igen.
  Nya styrvariabler: ¤java och ¤onfocus

  v0.63-n 060707 Redigera sida sätter nu #EDii# som aktiv
  #FORUM# sätter nu #EDii# som aktiv

  v0.63-o 060708 Projekt Översättning startades: fil 1-12, 199 meninag översatta
  #PLOPP# kan nu använda HTML id attribut.
  Försökte validator.w3.org -> www.BLHTML.se
  Jag tror inte BLHTML kan klara w3 med en index.php?
  Översättningsbugg: Uppdatera Toppen sida skrivs nu igen
  060710 Buggfix: #DATA[var] post=hidden readonly=true value(Denna text kan ej raderas)#

  v0.63-p 060711 Omstrukturering av JavaScript:
  Variablel namn byte ¤java -> ¤JavaScript
  Kan nu inkludera javascript filer från /javaskript/
  Bit systemet att kunna infoga flera JavaScript funktioner eller infoga en .js fil.
  MyBLHTML flyttas till /HOME/MyBLHTML.php
  chat.php flyttas till /modules/chat.php
  Profil och Min sida inkluderar nu pagedata och Min sida ersätts av sida 'A':s rubrik om satt.

  v0.63-q 060713 Är nu W3C HTML 4.01 Transitional Godkända
  060718 Theodor cyclade 47 meter enhjuling, Grattis Theodor
  060810 Inlkudera variabler i redigera sida hanterar nu W3C &

  v0.63-r 060825 Skapade ett BACH sh script som skapar och packar ihop nya releaser klara för upload.
  060826 Problem med umask när packad Complete release packas upp till ny webbplats.
  060827 Skrev om Download för .tar.gz: Rättigheter
  Använder nu bzip2 .tar.bz2 för BLHTML releaser istället för .tar.gz
  060828 #ECHO size# sätter teckenstorlek på forumets sökväg och sidindexeringen för underposter.
  060829 satt session räknaren från int16 till int32 så att räknaren kan räkna över 32767
  Säkerhets uppdatering:
  Flytta data/boot.php -> system/data.php
  ändra namn: data/layout.data -> data/layout.php
  060830 Updatera: docs/README.html
  060902 Download instruktioner sidor är omskrivna.
  060903 W3C Layout fel åtgerdade i tools.php
  Ny hjälp vid skapa nytt konto för att logga in.

  v0.63-s 060904 Skrev: Följande ingår i en standard BLHTML webbplats - för Medlemmar
  Ändrade Layout och Skrev Varnings meddelande i Download.
  Tog bort JavaScript=1&onfocus=msg vid redigera sida som standard.
  (Det innebär ej att markören sätts i msg när sidan laddas)
  Kan nu sätta till Inlkudera variabler för #EDii#:
  JavaScript=1&onfocus=msg
  För att sätta markören i lokalt.msg när sidan laddas som standard.

  v0.63-t 060906 Ny Download.gif
  Första Alfatest på BLHTML
  W3C Buggfix: #REPLY#
 •   v0.62 880 0
  v0.62-a 060422 Projekt "Fixed Rapid Command Compiler" FRcc
  Tanken med FRcc är att läsa in BLHTML kommandot och spara informationen i minnet för snabbare exekvering.
  Idag läses hela kommandostängen in i minnet sen tas kommandot ut och anropar kommando, där den plockar ut alla funktions attribut.
  Tanken är att slippa plocka ut dessa funktions attribut.
  Förhoppning är att BLHTML kan blir 1/3 till 1/4 gånger snabbare än idag.
  060424 tog bort funktion #LINK#
  Buggfix: Steg sidhanteraren i #ECHO# kan nu stega rätt oavsätt var sidan ligger

  v0.62-b 060425 Tid: 3 Dagar 280 BLH_Property funktioner är utbytta till BLH_var
  756 Rader bortstädade från BLH.php (att städa bort 756 rader kod hade ingen betydelse för forums hastigheten)
  Forum ser ut att ha blivit 1/6 snabbare med nya FRcc

  v0.62-c 060425 Testkör...
  060426 Kontrolerrar konvertering av alla strtoupper och strtolower i BLH.php
  Konvertering bugg åtgärdad: #ECHO locate#
  Konto Admin Uppdaterad FRcc
  060427 HTML censureraren censurerar nu hela/alla ord i <HTML> taggar.
  Style är ocensurerad (tror inte style kan skada användare?)
  Buggfix FRcc för hantering av '' och ""

  v0.62-d 060430 BLHmin.php är FRcc uppdaterad
  060501 Uppdatera #PIC_ADMIN# för att användare kan få fria bilder uppdaterade vid installations script.
  (Inga rättigheter krävs!)
  Datakonto Administrations script inkluderar nu: Inkludera fria bilder
  060502 Uppdatera Bild hanterings scriptet.
  Flyttade Artiklar BLHTML.se compendium forum från datakonto 10 till 6.
  För att datakonto 10 är standard forum för delat forum. Att skriva ett unikt "Skapa ett BLHTML konto" var ej motiverat.
  Flytten av datakonto Artiklar generera fel och för att inte äventyra kompendiumet användes PHP MyAdmin
  Att kunna garantera en felfri flytt med "Datakonto Administrations script" kan bli svårt.
  060503 Uppdatera click att välja räkna ny röst vid ny dag eller bara 1 röst och IP eller en räknare.

  v0.62-e 060510 Uppdatera #SET_CATCH_PAGE# med att använda RETURN_VAR() och stödjer nu blhtml_key (basket).
  060511 Uppdatera retur funktions hantering med en switch case som fångar blhtml_RETURN
  Detta innebär att en IF endast kan hantera 1 retur funktion
  De possitiva är att startsidan blivit 0.05 sekund snabbare

  v0.62-f 060512 Uppdatera IF hanteraren.
  Istället för att kontrollera IF vid varje BLHTML funktion kontrolleras nu endast om funktionen returnerar "\8 ..."
  Startsidan ser ut att gå 0.01 sekund slöare, som är lite oförståeligt
  060513 (Det var belastning på servern som tog 0.01 sekunden)
  Nya #DIAGRAM# fungerar, exepel på voting script hittas under: vote
  060516 Sortera funktioner under BLHTML Kategorier i alfabetiskt ordning.
  060517 Ny Funktion #STR# ersätter LEN, CHR och ASC

  v0.62-g 060518 Sammanslagning av funktioner fortsätter:
  #COUNTFIELD# och #SUMFIELD# blir #FIELD#

  v0.62-h 060519 Sammanslagning av funktioner slutförs med nya #SUM#

  060520 Varför tar ¤index=1 (första sidan: BLHTML.se) 0.3 sekunder längre tid än denna sida: Utveckling att skapa?
  Efter att ha bråkat närmare en dag med denna fråga finner jag #POST# är den skyldige!
  POST summerar alla inlägg som finns under aktuellt inlägg.
  Post 1 har 266 underposter och det tar 0.148 sekunder,
  Webb Programmering har 241 poster och tar 0.149 sekunder och slutligen
  Utveckling har 24 poster som tar 0.0091 sekunder
  Totalt tid för beräkning av startsidan 0.3064 sekunder på att bara räkna ihop alla underposter och skriva ut resultatet.
  Lösning blir att underposter skrivs in i forumtabellen så att resultatet inte behövs räknas ut varje gång.

  #DATA[msg] blhtml=on# tar 4/10 längre tid att genomföra än #¤msg# resultatet blir ett snabbare forum
  (startsidan skapas på 0.137 sekunder)! men all BLHTML formatering går då förlorad!

  v0.62-i 060521 Infoga fält child till forumtabellen, uppdatera #POST# att hantera type=reset som uppdaterar alla underposter och lagrar resultatet i fält child
  Startsidan med #POST# tog 0.5 sekunder att skapa.
  Att skriva ut med ¤child tar nu startsidan endast 0.2 sekunder.
  Det är 0.3 sekunder snabbare för startsidan.
  060522 Radera/infoga forums poster uppdaterar fält child.
  Raderar funktion #CLICKED# som ersäts med #SUM type=null data=¤visitors#
  #POST# ersätts med #SUM type=null data=¤child#
  #POST type=reset# och #UPDATE_ATTRIB# ersätts med #RESET#

  v0.62-j 060523 Uppdaterad variabelhantering:
  #¤ok=8#
  #¤a[¤ok]¤ok#


  1. ¤a[8] = #¤a[¤a[¤ok]]#<br>
  2. ¤a[8] = #DATA[a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤ok]]]]]]]]]]]]]]]#<br>

  #¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤a[¤ok]]]]]]]]](New values)#
  3. ¤a[8] = "#¤a[¤ok]#"<br>

  #¤b=7#
  #¤c=9#
  #¤a[¤b¤c]=38#

  #¤str[¤a[¤b¤c]](is ¤ok an nice string?)#

  ¤str[38] = "#¤str[¤a[¤b¤c]]#"

  Utresultat:
  1. ¤a[8] = 8
  2. ¤a[8] = 8
  3. ¤a[8] = "New values"
  ¤str[38] = "is 8 an nice string?"

  v0.62-k 060525 Buggfix: Fältplockaren plockar nu (abc "def"), det tog halva dagen att hitta!
  Uppdatera SYSTEMRETURN: tog bort RETURN_VAR() från:
  \8 RETURN_VAR((var)(8)RETURN_TEXT(¤txt))
  till:
  \8(var)(8)RETURN_TEXT(¤txt)
  Detta ger 0.02 sekunder snabbare på BLHTML Listan

  v0.62-l 060527 En dröm gick i kras!
  Spara alla MARKS i tabellen och endast läsa in värdena från sida tabellen sparar endast 0.0600 sekunder på gamla Infoga i Databas
  Här är koden som läser in Mrk i GoSida:
  if($G[go])
  {
          $len = strlen($G[go]); $n = 0;
          while($len > $n)
          {
                  if($G[go][$n] == " ")
                  {
                          if($m) { $m = 0; $Mrk[$go] = $to; $go = $to = NULL; } else { $m = 1; }
                          $n++; continue;
                  }
                  if(!$m) $go .= $G[go][$n++];
                  else $to .= $G[go][$n++];
          }
  }
  Som sagt det var en tanke jag velat förverkliga och här och nu skrotas idén...
  Tanken var att slippa köra modules/goto.php för script som använder GOTO/GOSUB
  och bara läsa in positioner i minnet. Eftersom goto.php endast tar 0.06 sekunder på min slöa testdator och på denna server endast 0.03 sekunder är det en onödig extra lagring av data
  Testdators variationstid är max 0.14 sekunder för Infoga i Databas (en sida).
  blhtml återgår till v0.62-k

  v0.62-m 060528 Uppgift: Datakonto Administrations script skall flytta sidor och postdata utan att förvanska data...
  060529 Kan flytta alla blhtml.se forum utan förvanskning!
  060530 Ny Subfunktion: #STR value(var=1 vad=2)# sätter flertal variabler
  Satt upp standard blhtml.se forum installations script i biblioteket: BLHTML.se forum installations script
  Enhetlighets fix:
  #ECHO("«Föregående""Nästa»")# ändrat till: #ECHO preview=«Föregående next=Nästa»#
  Uppdatera Shared forum för att bibliotekiseras!
  060531 Namnändring av menylänkar:
  Administrera Databas till Administrera Datakonto
  Infoga i Databas till Infoga i tabell
  Enhetlighets fix: #WHEN format# blir #WHEN type#
  060601 Datakonto Administrations script skriver nu alltid ut: top_page() och db_page()
  för att inte skapa felaktigheter om inte alla sidor blir #COPY_PAGE#

  v0.62-n 060604 Sidor som inte skall visas för page.start eller page.end inte är gällande tar även bort menylänken.
  Tabell namn standardisering: sida blir page och följande fält är namn ändrade:
  aktiv -> active
  senast -> last
  slut -> end
  rubrik -> rubric
  sida -> msg
  Buggfix: rubrik borttagen i förhandsgranska forums inlägg.

  v0.62-o 060605 Tabell namn standardisering: bilder blir pictures och följande fält är namn ändrade:
  bild -> picture

  v0.62-p 060606 Standardiserings uttryck: #FIELDMIN# Ändra type: H1, H2, H3, H4 och H8 -> int8, int16, int24, int32 och int64
  F4 och F8 -> float32 och float64
  Uppdatera BLHTML Kategorier för snabbare åtkomst. BLHTML Kategorier pekar nu direkt på BLHTML Listan
    v0.61 0 0
  v0.61-a 060305 Utvecklings fas sätts till: "forge".
  Fas forge kommer att vara tills release!

 • Denna sida visas bara för domänens medlemmar Ersatts med:
 • Visa sida för medlemmar
 • Visa sida för gäster

  Detta innebär att:
 • Alla datakontots sidor kan stängas av
 • Stänga på/av specifik sida
 • Sidan visas endast för medlemmar och/eller gäster, som sida och menyalternativ

  Uppdaterat Redigera sidas Layout
  Funktion: set_aktiv borttagen

  v0.61-b 060306 #PAGE_ADMIN# bytte ut attribut active mot attrib
  Motiviering vem vet vad active värdet skall innehålla?
  attrib mer naturligt.
  Konto Admin har begåvats med att kunna su (switsh user) och blhtml_Dag (Radera datakonto)
  för snabbare administrering.
  060307 Updaterar nya Konto Admin
  Sidan kan nu vara 100% och "Sida som skall visas höger om sidan" Kan nu ta den plats den behöver.
  060308 Lesser admin kan se alla Lesser admin medelanden men inte användares medelanden.
  Lesser admin kan ändra Lesser admin och alla användares lösenord.
  Lösenord kan sättas till NULL = datakonto kan ej att loggas in
  Lista datakonton visar nu vilka konton som är inloggningsbara.
  Standardisera hela Konto Admins Layout till nya layouten.

  v0.61-c 060313 Kan sätta antal datakonton som skall visas i menyn, (Gäller även Vanguards).

  v0.61-d 060314 Ny SYSTEM variabel: #SYSTEM[vanguard]#
  Vanguard kan sättas att radera vanguard konton och medlemskonton
  060315 Vanguard kan få rättigheter att Switch User till medlemskonton
  Administrera Admin forum:
  Editera post, svara post, Radera post, #REPLY#, #TREE#, #ATTRIB# och #WHOED# är updaterade.
  060316 Admin kan formge användarinformationen i Konto Admin
  Sida sätts via Kontrollpanelen.

  v0.61-e 060324 Ny funktion: #COUNTCLICK#
  Uppdatering: Konto Admin, Skapar nu nytt datakonto med id som är sista medlemsid + 1 och inte sista adminkonto + 1
  Om datakonto inte sätts med lösenord skapas nu även medlemskonton utan lösenord.
  Datakontots information visas direkt när kontot skapats, för att kunna administrera det nya kontot.

  060325 Egentligen ingen uppdatering men: Delat forum där användaren sätter ¤sort=ASC/DESC för fallande eller stigande ordning.
  Här kan du kan sätta nya sökordningen i forumet:
  #
  ECHO(Föregående, Nästa)
  page=C show=forum limit=15 where(up = ¤index order by grp DESC, id ¤sort)
  rights=2 locate=2 top=G bottom=H
  always=true
  #
  Högre grp värde gör att inlägg visas högre upp i postlistan.
  Du kan nu bestäma ordningen på alla inlägg i forumet!
  060326 Eftersom besökare till forumet inte svarar tråden utan skapar en ny tråd.
  Kan ¤reply sättas till off för att dölja Reply iconen på posten
  Forum / post / underpost adderar ej besök när du klickar upp i hierarkien.
  Funktion #WRITE# uppdaterades till #WRITEMAIL#
  060327 Radera funktionen #DRAW# som ersatts av #1#
  Användare med forumsbehörighet behöver nu ej ha BASIC som rättighet
  Funktion dokumenterad: #PRINT# Är en av de första funktionen i BLHTML som missats att dokumenteras.
  060404 Buggfix: Vanguards kan nu radera datakonton
  Ny funktionlighet tillfälligt lagd i: Tillfällig information
  060407 Namnbyte på funktioner:
  #SETTIME# -> #STARTSHOW#
  #GETTIME# -> #SHOWTIME#
  Ny metod att hantera arrayer:
  #¤array(noll ett två tre fyra fem)#
  array: #DATA[array]#

  #DATA[array 2]#
  "": #DATA[array"5"]#
  (): #DATA[array(1)]#
  []: #DATA[array[3]]#
  060408 Kan nu både läsa och skriva till array element #DATA[array[4]] post=set value(Array listelement)#
  #¤array[5](next ellie)#
  Gamla metoden tillät endast att läsa element genom: #DATA[array] array=4#
  060409 IF och SWITCH hanterar nu de nya array systemet

  v0.61-f 060410 #STARTSHOW# och #SHOWTIME# blir en funktion: #TIMER#
  060411 v2.0 av array/variabel hanterare fungerar.

  v0.61-g 060412 Gör ett våghalsigt försök på vinst och förlust att inte spara arrayer i en sträng utan att lagra array data i PHP arrayer.
  Svårigheten med detta är att HTML hanterar inte PHP arrayer och för att skicka en array med HTML krävs att arrayen samlas i en sträng för att kunna skickas till nästa formulär, därefter att strängen kan packas upp och lagras på nytt i PHP array variabler. Fördelen är att hantera enskilda element speciellt att skriva till ett array element görs snabbare än om arrayen är en sträng.

  Med sträng arrayer skrivs alla element om och flyttas när ett element uppdateras.
  Nya array hanteraren klarar inte av mulltippla arrayer.
  Att uppdatera variabel systemet till att hantera enkla arrayer för en databashanterare kan ha sina fördelar men för vanlig variabelhantering slöar det nya arrayhanteringen ner hela variabel systemet.
  060414 3 dagar har gått.
  Mer eller mindre hela variabel systemet är omskrivit
  PHP Tolk funktion BLH_Fld ersätts med BLH_Get_Fld och funktion Contents är nu överflödig med nya BLH_Property.
  RETURN_NAME ersätts av RETURN_VAR
  RETURN_NAME kunde endast returnera 1 variabel från BLHTML funktioner medans RETURN_VAR kan skicka arrayer och obegränsat med variabler tillbaka till tolken, i strängform (jag försöker gå från strängsystemet till PHP arrayer och implementerar de gamla strängsystemet i de nya RETURN_VAR) Vi får se hur länge detta strängsystemet får hänga med?

  #DATA post=set type=fieldlist#, IF och SWITCH skall uppdateras med RETURN_VAR och basket skall uppdateras med nya array systemet
  Detta kan ta tid och det jobbiga är att det kanske inte fungerar i slutändan och då blir nederlaget att återgå till v0.61-f
  Åtgerdat felskrivnings moment: #READ(*)# ersätts med: #READ field(*)#
  array uppdaterad: #READ#

  v0.61-h 060419 #¤var[¤n]# #DATA[var[¤n]]# #IF(¤var[¤n])# och #SWITCH(¤var[¤n])# är nu uppdaterade med array hanterare v3.0 och det ser ut att fungera? och testkörs nu...

  v0.61-i 060421 Buggfix: IF kan nu hantera #IF(#DATA[var[#SUM value(1 1)#]]# == 30)#
  Felet låg i fältplockaren i tolken som inte räkna [] klamrar.
  Ändra så att HTML titeln kan inneha ''
  BLHTML.se nya slogan: #BLHTML value='is easy'#
  060422 Uppdatera Arrayhantering: SCORE exempel Ny metod att plocka ut ett arraynamn ur en dropdown: array
 •   v0.60 940 0
  v0.60-a 060212 Buggfix: Dela forum/tabell satte ¤forum = #SYSTEM[site]#, resultera i att sida du sist besökte satte nya ¤forum variabeln och satte antal poster från besökt tabell lista.
  En gammal Lokalt.se kvarleva/bugg att visa sida åtgärdad
  Layout: nya rubriker i Administrera Databas
  Skriver ut: "Min profil bild:" i Mina bilder
  060213 Användare kan endast #DOWNLOAD# sina egna Nerladdnings Objekt
  Om forum ändras #1# #A# till forumsinläggs ägares bilder och länkar
  Buggfix: <HTML> censureraren checkar nu under syntax korrekt/are
  Delat forum använder nu ägares Toppen sida
  060214 Buggfix: #COUNTFIELD# #SUMFIELD# kan ej använda function men se resultatet
  060215 #EDii# är nu delbart, #FORUM# tar nu mot id
  Hela "Delat forum" kan nu ha sin egen färgkodning från Sidlayout, Forum färg och Edit post färger.
  #RUBRIC# Kan visas som länk om empty är satt även om post är utan svar

  v0.60-b 060216 Delat Forum/tabellhanterare och #ECHO()# kan sätta unika färger utan nämnbar prestandaförlust.

  v0.60-c Bugghunt: Satte #DATA[var] post=new# att sätta layoutfärger av ¤ink och ¤paper innebar att fontfärg sattes för ¤tree i: #IF(#DATA[tree] bit=0#)# och slog ut att alla inlägg i forumet var öppna.
  bithantering: #DATA[var] bit=0# använder ej färgkodning!

  v0.60-d 060217 Buggfix: Om redigerings sida är dold sparas nu sidan dold
  www.blhtml.se är nu uppdaterat med nya forum delad motor: BLHTML v0.60-d alfa
  BLHTML.se-Compendium Forumet kör som delat forum, Biblioteket och blhtml.se Forum är ej delade forum.
  (Ej delade forum kör sin egen unika kod som endast gäller för aktuellt forum).

  v0.60-e Buggfix: Redigera datablad visar nu Egen grafisk sida
  Buggfix: Föregående buggfix orsaka att rubrik raderades vid förhandsgranska
  Om ingen bakgrundsfärg sätts sidans bakgrund = sidan blir helt transparent.
  060219 #FORUM# sätter rätt (nästa) action
  #WHOED# sätter rätt (nästa) action.
  #WHOED# Kan nu sätta att alla kan editera och radera poster
  Buggfix: delat forum: använder nu ¤site för att visa föregående och nästa poster
  Buggfix: Kan nu ej radera poster utan rätt rättigheter
  // Datakonto Administrations script /*REMMAR*/ nu rätt

  v0.60-f 060220 Nya SYSTEM variabler #SYSTEM[ink]# #SYSTEM[paper]# som sätter sidans pen och pappersfärg
  CSS .std sätter color = #SYSTEM[ink]# background-color = #SYSTEM[paper]#
  Kontrollpanelen uppdaterad med nya sidfärger.
  Ny post i tabell sida sätter nu inga standardfärger.
  Buggfix: Redigera datablad visar sidan som redigeras genom markering av länk i menyn
  ¤paper och ¤ink är nu standard för alla Admin sidor och sätts även som standard färger på alla datablad.

  v0.60-g 060223 Skapa nytt konto script kan nu skapa fullständiga konton med datablad inkluderat sid HTML, skapa tabell infoga data i ny tabell, skapa nya bildutrymmen. Nya rättigheter för #FIELDMIN# #COPY_PAGE# och #INSERT# för att som gäst kunna skapa nytt datakonton.
  #COPY_PAGE# kan nu även stätta ¤top_page
  060224 Nytt system för att inte läsa in samma post flera gånger med #READ#
  #2 alt(Kan sätta tillfällig beskrivning på bilder)#

  v0.60-h 060225 Inkorgen får highlightning om meddelande
  Buggfix: sökord och Sökträff information i Kontrollpanelen.
  Nya fält i layout: words och info
  Administrera Databas -> Skapa script -> "Skapa script på datakonto:" Syns bara på Adminkonton
  060226 Administrera Databas -> Skapa script:
  Lägger till #PAGE_ADMIN id(¤blhtml_id)# och #INSERT() id(¤blhtml_id)#
  För att Admin ska kunna kopiera ett användarkonto till ett annat användarkonto.

  v0.60-i 060227 Uppdatera Konto Admin -> Lista datablad till tabellform och visar senast inloggad
  Irriterande bugg fixad: Förhandsgranska BLHTML.se forum visa ID&page=A:s padding färg
  Buggfix: Kan sätta default '0' i Administrera Databas: Spara ändringar och Skapa Fält
  Förbättra radera datakonto: När radera datablad går sidan tillbaka till att lista alla datakonton från 100
  Kan sortera datakonton i Konto Admin efter id, mest inloggningar och senast inloggad
  Kan sätta #SYSTEM[paper]# utan att sätta #SYSTEM[page_paper]#
  Det innebär att sidan kan ha en färg medans Toppen och menyn kan fortfarande vara transparent.

  v0.60-j 060228 Inloggningsnamnet kan dölja/vida menyraden (som inloggad)
  Toppen och menyn kan ha egen bakgrundsfärg och bild som även fungerar med alla Admin sidor
  BLHTML.se fick en ny rutad Toppen sida
  Menysidan är nu ej synbar om ingenting ska visas och sidan är aktiv
  #ECHO()# BLHTML-formaterar rubriken i länk-kartan ovanför forumet.
  Det innebär att länkkartan kan innehålla bilder.
  Mega Bugg: Mina bilder -> Ladda upp png spara ej filändelse
  Om bakgrundsbild på sida så har även paddingen samma bakgrundsbild.
  Om inte #SYSTEM[page_paper]# markeras aktiv bild med bakgrunden: #DDDDDD i mina bilder.

  v0.60-j 060301 ReInstallations script för att återställa användares sidor om fel
  #A id=12 show=text always=true return=rubric# lagrar rubriken från datakonto 12 alltid i variabeln ¤rubric
  Buggfix: #DRAW id=0# returnerar NULL
  Buggfix: Radera datakonto tar bort datakontos tabell
  Mega Buggfix: Skapa nytt datakonto skapa nytt datakonto även om användare inte markera godkände avtal!
  Försökte fixa genom att #MEMBER_ADMIN drop=true#, men de löste inte problemet Så Installations scriptet skrevs om att kalla på #BASKET# i koden och inte när sidan uppdateras.
  Minor Buggfix: Nu kan endast unika mejladresser registreras.

  v0.60-k 060302 Mina bilder -> Välj en ny bild Har fått ett nytt utseende och nya backgrundsbilder att välja mellan.
  Bugfix: raderar nu även download när datakonto raderas.
  Klicka på sitt användarnamn i menyn öppnas nu sin egen hemsida.
  060304 #DATA[textarea]# sätts nu class=tar som standard.
  BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.3139 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox