BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  DATA 9003 11
#DATA# är en databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #DATA:
 • Data manager
 • BASIC

 • #DATA# Är en variabel och stränghanterare. #DATA# Hanterar även poster från tabeller.

  värden:  standardvärden:    beskrivning:
  postpreviewStega i tabell
  nextStega i tabell
  hiddenGör data till HTML hidden
  newBesökare sätter nytt värde
  websafeVisar variabel utan mellanslag för att kunna användas i en webbadress
  showVisar data
  setSätter värde på data
  tabindexpost=new Sätter tabbordning på objektet
  typepost=new Typ av html objekt
  readonlytruepost=new Objekt endast för läsning
  maxlengthpost=new Max antal tecken som får matas in i textfält
  inkTextfärg för new
  paperBakgrundsfärg för new
  cols44TEXTAREA bredd för new
  rows8TEXTAREA rader för new
  sizecolsTeckenbredd på textfält för new
  classCSS class på objektet
  idaktuellt kontoDatakonto/tabell som skall läsas från (preview/next)
  post=new sätter id namnet på HTML id objektet
  titlepost=new title="visar mouseover titelbeskrivning"
  queryFråga tabell där nyckel är query
  where
  fieldlist#DATA[var[+]] post=set type=fieldlist where(order=$order)#
  operatoraddAdderar till data
  subSubtraherar till data
  mulMultiplicerar till data
  divDividerar till data
  blhtmloffHanterar rådata utan BLHTML tolk
  on#DATA[name] value(data)# value blir BLHTML exekverad
  all#DATA[name] value(data)# name och value blir BLHTML exekverad
  valueVärde på data
  bitbithantering på nummervärden
  arrayHantera listelement

  Mer information:
 • basket
 • Tilldelnings hierarki med DATA
 • Variabel hantering
 • BLHTML syntax
 •   array 3410 0
  Hantera listelement med #DATA#
  Regler för listelement:
  • Listelementet är noll litterat (första elementet är 0)
  • Listelement följer Tilldelnings hierarki med DATA
  • #$arrname[+](0 1 2 3...)# Deklarerar arrayen $arrname där första elementet heter 0 och andra 1 osv...
  • #$user[*](0(null)name(Adam)sure(Boll)no(123)...)# Deklarerar arrayen $user där första elementet heter 0=null och andra name=Adam osv...
  • #$testarray[-] return=ArrayName# returnerar en lista med $testarray elementnamn och spar den i variabel $ArrayName
  Exempel att deklarera ett listelement:
  // Exempel 1:
  #DATA[test1_array[+]] post=set value(() this is (four) () (six) (in the array) (eight))#

  // Exempel 2:
  #
  DATA[test1_array[*]] post=set
  value(
          0()
          1=this
          2=is
          3(four)
          4()
          5='six'
          6='in the array'
          7="eight"
  )         
  #

  variabel  Innehåll
  $test1_array[0]=
  $test1_array[1]=this
  $test1_array[2]=is
  $test1_array[3]=four
  $test1_array[4]=
  $test1_array[5]=six
  $test1_array[6]=in the array
  $test1_array[7]=eight

  Exempel att plocka ut element:
  #SET_CATCH_PAGE#
  #DATA[no[+]] post=set value(null one two tree four five six seven eight nine ten)# // Declare the array $no

  #DATA[no[3]]#<br> // tree

  #DATA[n] post=set value=5# #DATA[no[$n]]#<br> // five

  #DATA[eight] post=set value=8#
  What is variable $eight? Awnser it's #DATA[eight] array=no#<br><br> // Here it pick the 8 element name from the array $no

  #+#DATA[no[#DATA[dropdown] array=no#]]#+# = #$dropdown#<br><br>

  Dropdown:<br>
  #DATA[dropdown] post=new type=dropdown value($no[+])#<br>

  #PLOPP value=Update#

  Utresultat:
  tree
  five
  What is variable $eight? Awnser it's 8

  the 8 element name from the array $no #DATA[no[0]]# = null

  Dropdown:


  Mer information:
 • Variabel hantering
 • Array hantering
 • #ARRAY#
 • Tilldelnings hierarki med DATA
 • #DATA#
 • dropdown
 • post=new
 • #IF#
 • SCORE exempel
 •   bit 2428 0
  #DATA[variabel] bit#

  #DATA[variabel] bit# tar ut en bit ur variabel.
  H1 i Administrera Databas står för Heltal och storlek 1 byte
  Ett H1 fält kan spara 8 bitar medans en H3 sparar 24 bitar.

  Värden i #DATA# som hanterar bitar:
 • new
 • show
 • set
 • checkbox

 • Exempel att räkan bitar med tal 23:
  bit  värde  23    Uträckning: delsumma + bit * bitvärde = ny delsumma
  0110  + 1 * 1= 1
  1211  + 1 * 2= 3
  2413  + 1 * 4= 7
  3807  + 0 * 8= 7
  41617  + 1 * 16= 23
  532023 + 0 * 32= 23
  664023 + 0 * 64= 23
  7128023 + 0 * 128= 23

  Samma exempel stegvis:
  1 + 2 + 4 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0 = 23

  Exempel 3 binära checkboxar sparas i ett fält i tabellen:
  #DATA[blhtml_table] post=set value=dbname type=hidden#

  #READ value=10#

  #DATA[checkbox1_checkbox] post=hidden value=1#
  // Inform the basket it's a checkbox
  #DATA[checkbox1] post=new type=checkbox bit=0#
  #DATA[checkbox1] post=new type=checkbox bit=5#
  #DATA[checkbox1] post=new type=checkbox bit=6#

  #PLOPP value=Uppdatera#


  /*
  #DATA[blhtml_table]# make page data been send to basket and the table is dbname

  #READ value=10# read post where the key is 10

  Write out 3 checkbox where data stored in checkbox1
  #PLOPP value=Uppdatera# send the form to the basket, if checkbox1 is an field in table dbname then it save the bit sum to the table.
  */

  #DATA[blhtml_table]# talar om att sidan skall skickas till basket och datakontot heter dbname

  #READ value=10# läser in post där nyckelfältet är 10

  Skriver ut 3 checkboxar där variabeln är checkbox1
  #PLOPP# skickar förmulär till basket, om checkbox1 är ett fält i tabellen uppdateras checkboxarnas binära värden i checkbox1.

  Exempel att kontrollera om bit 3 är satt:
  #IF(#DATA[ch1] bit=3#)
          then(bit 3 i variable ch1 är )
          else(bit 3 i variable ch1 är av)
  #

  Mer information:
 • #DATA#
 •   operator 2843 0
  #DATA[variabel] post=set operator#

  #DATA[variabel] post=set operator# Räknar tal och fält.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  operatoraddAdderar till data
  subSubtraherar till data
  mulMultiplicerar till data
  divDividerar till data

  Observera att denna funktion inte fungerar i andra funktioner.
  #DATA[n] post=set value=100# // Tilldelar #DATA[n]#/$n att bli 100

  Exempel på räknare då 5 är 100:
  #DATA[n] post=set operator=add value=1# // Adderat 1 till #DATA[n]#/$n
  #DATA[n]# // Skriver ut 101

  Exempel att räkna med fält:
  #DATA[n] post=set value=0#
  #DATA[a] post=set value=3#
  #DATA[b] post=set value=15#

  #DATA[n] post=set operator=add value=$b# // Adderat 15 till #DATA[n]# / $n
  #DATA[n]#<br> // Skriver ut 15

  #DATA[n] post=set operator=div value(#SUM value=$a#) blhtml=on# // Delar med 3 till #DATA[n]# / $n
  #DATA[n]#<br> // Skriver ut 5

  #DATA[n] post=set operator=add value(#SUM value($b 32.5 * 2)#) blhtml=on#
  // Adderar 2(15 + 32.5) till #DATA[n]# / $n
  // Beräkning: 2(15 + 32.5) + 5 = 100
  // BLHTML räknar: b 32.5 * 2 + a = 100
  #DATA[n]# // Skriver ut 100

  Mer information:
 • #DATA#
 • #SUM#
 •   where 2458 0
  #DATA[variabel] post=set where#

  where är en del av en SQL-fråga som ställs tillsammans med SELECT satsen:
  SELECT fält from tablell where #DATA[where]#

  OBS! where raderar ej variabeln utan adderar resultatet från where uttrycket tillbaka till variablen:
  variabel = variabel + "svar från whereuttryck"
  resultatet blir en BLHTML array inte en normal sträng!

  Exempel, att sätta variabel med endast whereuttrycket:
  #DATA[variabel] post=set where(id = 100) value=NULL#
  • #DATA[variabel] post=set value# sätter värde till variabel
  • #DATA[variabel] post=set where# sätter värde till variabel från tabell
  • #DATA[variabel] post=set where type=fieldlist# skapar BLHTML array från tabell
  Attribut till #DATA[variabel] post=set where#:
  värden     Standardvärden       beskrivning:
  idaktuellt kontoVilken tabell som skall läsas ifrån
  whereSQL where för att läsa in en post
  blhtmlblhtml=on för att BLHTML exekvera where satsen
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel, hämta ett värde från post i tabell:
  #DATA[id] post=set value=1#
  #DATA[info] id=10 post=set where(id = #DATA[id]#) blhtml=on#

  // Här tilldelas innehållet i info, från tabell 10 där id = 1 till variabel info

  Läser in fältet id returnerar resultatet till variablen $who:
  #$buddy=accountname#
  #DATA[id] id=2 where(user='$buddy') return=who#

  who=#$who#

  fieldlist
  type=fieldlist tar ut poster från tabell och lagrar i en BLHTML array

  #DATA[array] post=set type=fieldlist# // $array sätts till en text sträng där nyckelvärdena listas
  #DATA[array[+]] post=set type=fieldlist# // $array[0] = första nyckelvärdet från aktuell tabell
  #DATA[array[*]] post=set field=rubric type=fieldlist# // $array[nyckelfält] = "$rubric" från aktuell tabell

  Attribut till #DATA[variabel] post=set where type=fieldlist#:
  värden     Standardvärden       beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto/tabell som skall läsas ifrån
  whereSQL where för att läsa in flera post
  type
  fieldNyckelfältetFält som data skall hämtas från
  blhtmlblhtml=on för att BLHTML exekvera where satsen

  Exempel, hämta del av post i en tabell:
  #DATA[post_pos] post=set value=10#
  #DATA[do] post=set value=10#
  #DATA[name_array]
          id=10 post=set field=name
          where(id >= #SUM value($post_pos)# and id <= #SUM value($post_pos $do)#)
  blhtml=on
  #

  // name_array tilldelas med name fält från tabell/datakonto 10 som en BLHTML array där id >= 10 och id <= 20

  Mer information:
 • basket
 • #READ#
 • #ECHO#
 • #DATA#
 • MySQL SELECT
 •   query 1556 0
  #DATA[variabel] post=set query#

  #DATA[variabel] post=next# stegar ut nästa post ur en tabell. Om passerat sista värdet stegar query till första värdet!

  Exempel:
  #DATA[nx] id=33 post=next query=n order=DESC#

  /*
  Tar ut nästa n från fält n i tabell 33, där sorteringsordning är inverterad C B A 3 2 1 och lagrar värdet i #DATA[nx]#
  */

  Mer information:
 • #DATA#
 • Stega i tabell
 • preview
 • next
 •   set 2944 0
  #DATA[variabel] post=set#

  Sätter värde till BLHTML variabel.

  #DATA[variabel] post=set# fungerar med #IF# (Exempel på set i en #IF#).
  Observera att denna funktion inte fungerar i andra funktioner.

  Exepel att tilldela värden:
  #DATA[str] post=set value="This is a string"# // Tildelar str="This is a string"

  Exempel att radera variabel:
  #DATA[str] post=set#
  #DATA[str] post=set value=NULL#

  Exempel att integrera strängar:
  #DATA[str_one] post=set value="this is an test string"#
  #DATA[str_two] post=set value="that show blhtml on/off"#

  #DATA[str_tree] post=set value="Here stings merge to one: #DATA[str_one]# #DATA[str_two]#"#

  #DATA[str_tree]#<br>
  #DATA[str_tree] blhtml=on#

  Utresultat:
  Here stings merge to one: #DATA[str_one]# #DATA[str_two]#
  Here stings merge to one: this is an test string that show blhtml on/off

  Som standard exekveras strängen inte till BLHTML kod.
  Att spara eller skriva data till BLHTML sätts blhtml till on.
  Koden blir snabbare om blhtml är sätts till off och blhtml sätts bara på vid behov.

  Mer information:
 • BLHTML syntax
 • #DATA#
 • operator
 • #SUM#
 •   show 2638 0
  #DATA[variabel] post=show#

  Som standard är post=show och därför ej skrivs. #DATA[variabel]# Returnerar värde till sidan.

  Exempel att skriva data:
  #DATA[variabel]#
  // Visar innehållet i #DATA[variabel]# som text

  Exempel att returnera data till funktion:
  #READ value(#DATA[variabel]#) blhtml=on# // eller #READ value=$variabel#
  // Läser post där nyckel är lika med #DATA[variabel]#

  Exempel att sätta värde om variabel ej är deklarerad:
  #DATA[variabel] value(This variable is not set)#

  /*
  Om #DATA[variabel]# är ej deklarerad och inget standardvärde från tabellen, sätts här #DATA[variabel]# att bli tilldelad med: "This variable is not set" och skriver värdet.
  Om #DATA[variabel]# skall deklareras skall post=set användas
  */

  Hantera strängar i en sträng:
  #DATA[string[+]] post=set value(this is 'an string' 'with many word')#

  #DATA[no] post=set value=3#

  This is the string array: #DATA[string[+]]#<br>
  array 2: #DATA[string[2]]#<br>
  array #DATA[no]#:
  #DATA(string[#DATA[no]#]) blhtml=all#
  #DATA[string[$no]]#
  #$string[$no]]#
  // You can if you MUST!
  // How to access an element from #DATA#
  // Prefered way to access a array element

  Utresultat:
  This is the string array: this is 'an string' 'with many word'
  array 2: an string
  array 3:
  with many word
  with many word
  with many word

  Strängarna är 0 litrerade (första strängen är indexerad till 0).

  Fånga en array:
  #DATA[array[+]] post=set value(1 2 3 4 5 6)#
  #DATA[array[3]] return=tree#

  tree=#DATA[tree]#

  Utresultat:
  tree=4

  Mer information:
 • #DATA#
 • array
 •   new 5671 0
  #DATA[variabel] post=new#

  #DATA[variabel] post new# Skapar ett INPUT element att redigera variabel. Om värdet är lagrat i tabell som sträng (str) blir objektet en <input> eller <textarea> om det är en text eller att cols är satt till större än 1.

  Attribut tillhörande post=new:
  AttributInnehållbeskrivning:
  valueFör att sätta fast värde
  Om value ej sätts, sätts value till innehållet i variabeln
  typetextHTML <input> type
  readonly<input> fält kan endast visa data
  maxlengthMax antal tecken <input> kan innehålla
  classCSS class på objektet
  bittype=checkbox kan använda bit
  colsBredden på objektet
  rowsHöjden på <textarea>
  sizecolsBredden på <input> fält
  inkTextfärgen för objektet
  paperPappersfärgen för objektet

  Exempel på att skapa redigeringsfält:
  #DATA[string] post=new rows=20 maxLength=12 class=tema#
  /*
          Skapa ett redigerings fält som max kan hantera 12 tecken för #DATA[str]#
          där bredden är 20 tecken och utseendet är satt med CSS tema
  */


  #DATA[lockedfield] post=new readonly=true paper=FF00FF ink=FFFF00#
  // Detta fält kan endas läsas (ej ändras) och har en rosa bakgrund med gul text

  #DATA[chbox] post=new prefix=id type=checkbox paper=FFFF00#
  /*
          prefix=id talar om att elementet är i en datalista och som kan skrivs ut med hjälp av
          #ECHO# och att nyckeln i tabellen är id
          type=checkbox sätter att detta är en kryssruta
          Elementets bakgrund målas med paper=FFFF00 (som är gult).
  */

  Dropdown exempel:
  Dropdown exemple:
  #DATA[dropper1] post=new type=dropdown value=(this is an string 'with many word')#

  Utresultat:
  Dropdown exemple:


  Mer information:
 • Skriv till tabell
 • #DATA#
 • dropdown
 • #PLOPP#
 • set
 •   hidden 1462 0
  #DATA[variabel] post=hidden#

  #DATA[variabel] post=hidden# Gör <HTML> hidden av BLHTML variabel, för att skicka #DATA[variabel]# till nästa formulär.

  Två exempel på hur variablar kan skickas med formuläret:

  Exempel 1:
  #DATA[i] post=set value(Lite data)#
  // Tilldelar #DATA[i]# strängen "Lite data"
  #DATA[i] post=hidden#
  // Skriver <html> hidden #DATA[i]# med aktuellt värde "Lite data"

  Exempel 2:
  #DATA[j] post=hidden value(Lite mer data)#
  // Tilldelar ej #DATA[j]#, skriver hidden #DATA[j]# med strängen "Lite mer data"

  Mer information:
 • #DATA#
 •   next 2502 0
  #DATA[variabel] post=next#

  #DATA[variabel] post=next# tar ut nästa post ur en tabell. Om sista värdet tas första värdet!

  värden:    standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoVilken databas som skall läsas från
  querynyckelfältNästa värde från tabell: nyckelfält
  wherePrimärnyckelfält ASC  SQL where uttryck

  Exempel:
  #DATA[nx] id=33 post=next query=n where(n order by DESC)#

  /*
  Tar ut nästa n från fält n i databas 33, där sorteringsordning är inverterad C B A 3 2 1
  och lagrar värdet i #DATA[nx]#
  */

  Mer information:
 • #DATA#
 • Stega i tabell
 • preview
 •   preview 2566 0
  #DATA[variabel] post=preview#

  #DATA[variabel] post=preview# tar ut föregående post ur en tabell. Om inget föregående värde tas sista värdet!

  värden:    standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto/tabell som skall läsas från
  querynyckelfältNästa värde från tabell: nyckelfält
  wherePrimärnyckelfält ASC  SQL where uttryck

  Exempel:
  #DATA[pw] post=preview#

  /*
  Tar ut föregående värde från nyckelfält i aktuell tabell,
  där sorteringsordning är ASC, 1 2 3 A B C och lagrar värdet i #DATA[pw]#
  */

  Mer information:
 • #DATA#
 • Stega i tabell
 • next
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1745 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox