BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  STR 10332 1
#STR# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #STR#:
 • Admin, type=delfile/tofile/fromfile
 • BASIC

 • #STR# hanterar och manipulerar strängar

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueSträng som skall redigeras value(Text sträng) / value(array[+])
  type tophparray
  fromphparray

  chr
  asc
  len

  noexe
  exe
  html
  txt
  upper
  lower
  names

  convert


  select

  replace
  pos

  md5
  rot13
  crypt
  password

  mirror
  rnd

  word
  shuffle
  inv
  sort

  echo


  smily

  delfile
  tofile
  fromfile
  #$blhtmlarray[+](NULL ONE TWO)##STR array=blhtmlarray type=tophparray return=tophp#
  #STR value(array(0 => 'NULL', 1 => 'ONE', 2 => 'TWO')) type=fromphparray return=toblhtml#

  Omvandla ASCii till tecken PHP: chr
  Omvandla tecken till ASCii PHP: ord
  Returnerar antal tecken i sträng PHP: strlen

  Exekverar inte BLHTML variabler, vid utskrift visas variabler och BLHTML funktioner
  Exekverar BLHTML, variabler
  Konverterar sträng till HTML specialtecken PHP: htmlentities
  Konverterar tillbaka HTML specialtecken till tecken PHP: html_entity
  Gör sträng till VERSALER PHP: strtoupper
  Gör sträng till gemener PHP: strtolower
  Gör sträng till gemener och varje ord börjar med en VERSAL

  convert Konverterar olika tecken i dokument för att kunna användas för olika ändamål.
  format använder följande bitar:
  format=1 infogar <br> för varje radbyte
  format=2 byter ut alla < > till #<# #>#
  format=4 byter ut alla # till #+#
  format=8 byter ut alla ' och " till #,# och #,,#

  select sätter from=0 och to=NULL som standard.
  Returnerar sträng from=från to=till från value PHP: substr
  Byter ut from="sträng" i value="Orginal sträng" to="till" PHP: str_replace
  Returnerar position get=från value PHP: strpos

  Returnerar sträng/fils checksumma PHP: md5
  Roterar bokstäver A till Z, 13 steg i alfabetet PHP: str_rot13
  Krypterar sträng till standard Unix DES-baserad kryptering PHP: crypt
  Skapar slumpmässig sträng.
  len=8 sätter längden på den slumpmässiga strängen
  format=0 Skapar sträng med endast VERSALER
  format=1 Skapar sträng med VERSALER och gemener
  format=2 Skapar sträng med VERSALER, gemener och siffror

  Inverterar bokstäverna i value(!gnärts ne rä atteD)
  Blandar ordningen på bokstäver från value

  word plockar ut fält no=0 från value(array[+]) fält
  Blandar ordningen på value(array[+]) fält PHP: shuffle
  Inverterar ordningen på value(array[+]) fält
  Sorterar "natural order" ordning på value(array[+]) fält PHP: natsort

  Skickar value direkt till webbsida, används för felsökning av kod,
  eller att skriva ovanför websidan.

  Konverterar: ":) ;) :D :'( :( :| : >:(" till smilysar

  type=delfile name=filename raderar include/filename
  type=tofile name=filename value(Skriver text till fil) mode=w mode tabell: PHP: fopen
  type=fromfile name=filename läser från fil. blhtml=on BLHTML exekverar innehållet från filen
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar value
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  exe, noexe och blhtml:
  #$picture=4#
  #$page=A#
  #STR value(#$picture id=1#) type=exe blhtml=on#<br>          // Exekverar variabler, BLHTML
  #STR value(#+#$picture id=1#+#) blhtml=on type=exe#<br>          // Exekverar BLHTML, variabler


  // Exekverar variabler, BLHTML
  Länk: #STR value(#$page id=1#) blhtml=on#<br>

  // Exekverar inget
  #STR type=noexe value(#$var=1#(#SUM value($var)#)(#$var#)($var))#"<br>
  // Exekverar BLHTML
  "#STR type=noexe value(#$var=2#(#SUM value($var)#)(#$var#)($var)) blhtml=on#"<br>
  // Exekverar variabler, BLHTML
  "#STR value(#$var=8#(#SUM value($var)#)(#$var#)($var)) blhtml=on#"

  Utresultat:
  BLHTML
  #4 id=1#
  Länk: BLHTML.se
  "#$var=1#(#SUM value($var)#)(#$var#)($var)"
  "(2)(2)($var)"
  "(8)(8)(8)"

  Stränghantering med fil:
  // Skapar include/test.log för läs och skriv

  #$file=test.log#
  #$s(Write one line to file: <b>$file</b><br>
  )#


  // #STR type=tofile value=$s name=$file# // Skapar ny: test.log
  #STR type=tofile value=$s name=$file mode=a+#
  // Add value to file: $file

  Print from file:<br>
  #STR type=fromfile name=$file#
  // #STR type=delfile name=$file# // Raderar fil: $file

  Utresultat:
  Print from file:
  Write one line to file: test

  Att skapa en sträng och kunna ändra variablerna i strängen:
  #$no(one two)#

  #STR type=noexe value(the string: $no) return=echo#

  1: #$echo#<br>
  1: #STR type=exe value=$echo#<br><br>

  #$no(ett två)#

  2: #$echo#<br>
  2: #STR type=exe value=$echo#

  Utresultat:
  1: the string: $no
  1: the string: one two

  2: the string: $no
  2: the string: ett två

  Slumpa/invertera strängar:
  #$str(one two three four five)# // Skapar sträng

  #STR type=password#<br>
  #STR type=rnd value(ABCDE)#<br>
  #STR type=mirror value=$str return=str#
  str: #$str#

  Utresultat:
  2dK4Aq3o
  BECDA
  str: evif ruof eerht owt eno

  Exempel: type=smily:
  #$smile=":);):D:'(smily example:(:|:\>:("#

  #$smile#
  <br>
  #STR type=smily value=$smile#

  Utresultat:
  :);):D:'(smily example:(:|:>:(
  happyblinkjoycrysmily examplesadwhat:angry

  Invertera, slumpa och sortera arrayer:
  #$str[+](one two three four five)# // Skapar array

  // Funktionen STR exekverar fler än en subfunktion: mirror och inv
  #STR type(mirror inv) value($str[+] six seven eight) return(str2[+])# // Returnerar resultatet till en ny array $str2
  (mirror inv) i ny array: #$str2[+]#<br>

  sort: #STR type=sort value($str2[+] 'NINE 9' "10 TEN" (11 ELEVEN) TWELVE)#

  Utresultat:
  (mirror inv) i ny array: thgie neves xis evif ruof eerht owt eno
  sort: thgie neves xis evif ruof eerht owt eno 'NINE 9' "10 TEN" (11 ELEVEN) TWELVE

  Mer information:
 • #STR# exempel
 • #SUM# räknar tal och variabler
 • Visa information nu
 • #ARRAY#
 • Array hantering
 •   STR exempel 2614 0
  Stränghantering:
  #$A=A#
  asc A=#STR type=asc value=$A#<br>
  chr 88=#STR type=chr value=88#<br><br>

  #$I(I love u)#
  #$I#=#STR type=len value=$I#
  <br>
  word[1]=#STR type=word no=1 value=$I#<br><br>

  Example taken from PHP substr:<br>
  #$str(abcdef)#
  from=1: #STR type=select from=1 value=$str#<br>
  from=0 to=2: #STR type=select to=2 value=$str#<br><br>

  from=1 to=3: #STR type=select from=1 to=3 value=$str#<br>
  from=0 to=4: #STR type=select to=4 value=$str#<br>
  from=0 to=8: #STR type=select from=0 to=8 value=$str#<br>
  from=-1 to=1: #STR type=select from=-1 value=$str#<br><br>

  #STR type=upper value=$str return=b#
  upper: #$b#<br>
  lower: #STR type=lower value=$b#<br>
  names kALLE aNKA: #STR type=names value(kALLE aNKA)#<br><br>

  #$Girl(I love Luna)#
  Girl: #$Girl#<br>
  #STR type=replace from=Luna to=Jaana value=$Girl return=NewGirl#
  NewGirl: #$NewGirl#<br>
  len: #STR type=len value=$NewGirl#<br>
  pos Love: #STR type=pos get=love value=$NewGirl#<br><br>

  #STR type=rot13 value=$Girl return=Girl#
  Girl rot13: #$Girl#<br>
  #STR type=rot13 value=$Girl return=Girl#
  Girl rot13 back: #$Girl#<br>
  #STR type=crypt value=$Girl return=Girl#
  Girl is crypted: #$Girl#<br><br>

  #STR type=html value(<b>this if fat 'strange' letters "åäö"</b>) return=special#
  show HTML: #$special#<br>
  Back to HTML text: #STR type=txt value=$special#

  Utresultat:
  asc A=65
  chr 88=X

  I love u=8
  word[1]=love

  Example taken from PHP substr:
  from=1 to=1: bcdef
  from=0 to=2: ab

  from=1 to=3: bcd
  from=0 to=4: abcd
  from=0 to=8: abcdef
  from=-1 to=1: f

  upper: ABCDEF
  lower: abcdef
  names kALLE aNKA: Kalle Anka

  Girl: I love Luna
  NewGirl: I love Jaana
  len: 12
  pos Love: 2

  Girl rot13: V ybir Yhan
  Girl rot13 back: I love Luna
  Girl is crypted: $1$fQuGQ5dF$1kQtLxGvIcXDiXihF2QL0.

  show HTML: this if fat 'strange' letters "åäö"
  Back to HTML text: this if fat 'strange' letters "åäö"

  Mer information:
 • #STR#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1089 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox